ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 9 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

เพื่อไทย

จำนวนที่นั่ง 9

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

1,310,314 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

989,810 คน

คิดเป็น75.54%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

13,923 คน

คิดเป็น1.41%

จำนวนบัตรเสีย

57,901 ใบ

คิดเป็น5.85%

เขต 1

ประกอบด้วย:

อำเภอเมืองเชียงใหม่

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
6
น.ส. ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
45,894

9
น.ส. ศุภรี ฉัตรกันยารัตน์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
45,120

16
นาย พจนารถ ศรียารัณย พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
21,183

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอสารภี ๒. อำเภอหางดง

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
6
นาย นพคุณ รัฐผไท เพื่อไทย
เพื่อไทย
50,127

2
น.ส. ณัชชา โปธายี่ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
32,617

5
นาง ศรีพรรณ์ เขียวทอง พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
17,022

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอสันกาแพง ๒. อำเภอดอยสะเก็ด ๓. อำเภอแม่ออน

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
13
นาย จักรพล ตั้งสุทธิธรรม เพื่อไทย
เพื่อไทย
64,040

8
พ.อ. ศรัณย์ แสนพรหม อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
28,624

16
นาย พรชัย อรรถปรียางกูร พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
12,769

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 4

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอสันทราย ๒. อำเภอพร้าว ๓. อำเภอแม่แตง (เฉพาะตำบลแม่หอพระ)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
10
นาย วิทยา ทรงคำ เพื่อไทย
เพื่อไทย
37,454

2
นาย ชลิต ชนินทร์อารักษ์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
35,576

4
นาง กิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
30,520

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 5

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอแม่ริม ๒. อำเภอสะเมิง ๓. อำเภอกัลยาณิวัฒนา ๔. อำเภอแม่แตง (ยกเว้นตำบลแม่หอพระ)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
14
นาย สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
41,169

17
น.ส. เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
29,170

6
ร.ต.ท. วิทยา สิงห์มณี อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
27,940

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 6

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอไชยปราการ ๒. อำเภอเชียงดาว ๓. อำเภอเวียงแหง

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
1
นาย จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
23,576

10
นาย ธีรพันธ์ สุริวรรณ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
17,377

5
นาย สันติ ตันสุหัช พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
12,944

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 7

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอฝาง ๒. อำเภอแม่อาย

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
12
นาย ประสิทธิ์ วุฒินันชัย เพื่อไทย
เพื่อไทย
27,477

16
นาย นราสิญจน์ ปัญญาศิลปวิทยา อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
19,729

7
นาย ไกร ดาบธรรม ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
18,925

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 8

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอสันป่าตอง ๒. อำเภอจอมทอง ๓. อำเภอแม่วาง ๔. อำเภอดอยหล่อ

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
9
น.ส. ศรีนวล บุญลือ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
75,819

4
นาย นเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
27,861

17
นาย วชิรวิทย์ หลวงมณีวรรณ์ ภราดรภาพ
ภราดรภาพ
2,772

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 9

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอฮอด ๒. อำเภอแม่แจ่ม ๓. อำเภออมก๋อย ๔. อำเภอดอยเต่า

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
9
นาย ศรีเรศ โกฎคำลือ เพื่อไทย
เพื่อไทย
39,390

10
นาย นรพล ตันติมนตรี พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
32,532

15
นาย สุนทร มาลีการุณกิจ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
17,558

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0