ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 2 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

เพื่อไทย

จำนวนที่นั่ง 2

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

336,143 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

275,508 คน

คิดเป็น81.96%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

3,837 คน

คิดเป็น1.39%

จำนวนบัตรเสีย

14,717 ใบ

คิดเป็น5.34%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองลาพูน ๒. อำเภอแม่ทา ๓. อำเภอบ้านธิ

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
10
นาย สงวน พงษ์มณี เพื่อไทย
เพื่อไทย
51,488

3
นาย วิทวิสิทธิ์ ปันสวนปลูก อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
41,321

23
นาย ถวิล พรมเมืองยอง พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
15,775

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเวียงหนองล่อง ๒. อำเภอบ้านโฮ่ง ๓. อำเภอทุ่งหัวช้าง ๔. อำเภอลี้ ๕. อำเภอป่าซาง

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
5
นาย รังสรรค์ มณีรัตน์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
51,197

13
นาย ทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
35,009

12
นาย ประสิทธิ์ รัตนพรหม อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
25,488

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0