ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 4 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

เพื่อไทย

จำนวนที่นั่ง 4

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

624,785 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

450,338 คน

คิดเป็น72.08%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

7,058 คน

คิดเป็น1.57%

จำนวนบัตรเสีย

28,623 ใบ

คิดเป็น6.36%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองลำปาง (ยกเว้นเทศบาลเมือง เขลางค์นคร ตำบลพิชัยนอกเขต เทศบาลนครลำปาง และตำบลบ้านเสด็จ) ๒. อำเภอห้างฉัตร

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
10
นาย กิตติกร โล่ห์สุนทร เพื่อไทย
เพื่อไทย
36,573

1
นาง ฑิพาฎีพ์ ปวีณาเสถียร อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
34,205

7
นาย จินณ์ ถาคำฟู พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
32,402

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภองาว ๒. อำเภอวังเหนือ ๓. อำเภอแจ้ห่ม ๔. อำเภอเมืองปาน

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
7
นาย ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร เพื่อไทย
เพื่อไทย
35,625

4
นาย ดาชัย เอกปฐพี พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
28,921

1
นาย กฤตภพ สติดีนิติวงศ์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
24,107

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองลาปาง (เฉพาะเทศบาลเมือง เขลางค์นคร ตำบลพิชัยนอกเขต เทศบาลนครลาปาง และตำบลบ้านเสด็จ) ๒. อำเภอแม่เมาะ ๓. อำเภอแม่ทะ

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
10
นาย จรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
50,653

8
นาย ชลธานี เชื้อน้อย อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
27,930

6
นาย คมสัน จิตรมั่น พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
22,554

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 4

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเกาะคา ๒. อำเภอเสริมงาม ๓. อำเภอสบปราบ ๔. อำเภอเถิน ๕. อำเภอแม่พริก

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
7
นาย อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
42,984

5
นาย วัฒนา สิทธิวัง พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
30,368

2
น.ส. พิมดารา ศิริสลุง อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
26,471

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0