ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 2 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

เพื่อไทย

จำนวนที่นั่ง 2

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

371,167 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

244,327 คน

คิดเป็น65.83%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

3,612 คน

คิดเป็น1.48%

จำนวนบัตรเสีย

14,968 ใบ

คิดเป็น6.13%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ๒. อำเภอตรอน ๓. อำเภอลับแล

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
7
นาย กนก ลิ้มตระกูล เพื่อไทย
เพื่อไทย
54,669

1
พ.ต.อ. ดิษยเดช พัชรภูวดล พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
40,747

2
นาย เลิศศักดิ์ จันทร์สูง อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
23,828

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอพิชัย ๒. อำเภอทองแสนขัน ๓. อำเภอท่าปลา ๔. อำเภอน้าปาด ๕. อำเภอฟากท่า ๖. อำเภอบ้านโคก

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
11
นาย ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ เพื่อไทย
เพื่อไทย
51,144

9
นาย วารุจ ศิริวัฒน์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
33,797

1
นาย ภิศิษฐ์ วงศ์ทอง อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
16,020

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0