ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 2 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

อนาคตใหม่

จำนวนที่นั่ง 2

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

374,321 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

262,155 คน

คิดเป็น70.03%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

14,433 คน

คิดเป็น5.51%

จำนวนบัตรเสีย

14,927 ใบ

คิดเป็น5.69%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองแพร่ ๒. อำเภอสอง ๓. อำเภอร้องกวาง ๔. อำเภอหนองม่วงไข่

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
7
นาย เอกการ ซื่อทรงธรรม อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
72,016

9
นาง ธนินจิตรา ศุภศิริ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
38,035

1
ด.ต. บุหลัน ราษฎร์คำพรรณ์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
15,399

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอสูงเม่น ๒. อำเภอเด่นชัย ๓. อำเภอลอง ๔. อำเภอวังชิ้น

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
7
นาย กฤติดนัย สันแก้ว อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
55,695

1
นาย วิตติ แสงสุพรรณ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
28,223

9
นาย คณาธิป มุดเจริญ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
14,312

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0