ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 3 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

เพื่อไทย

จำนวนที่นั่ง 3

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

389,552 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

271,637 คน

คิดเป็น69.73%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

3,472 คน

คิดเป็น1.28%

จำนวนบัตรเสีย

15,599 ใบ

คิดเป็น5.74%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองน่าน ๒. อำเภอภูเพียง ๓. อำเภอท่าวังผา

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
4
นาง สิริทร รามสูต เพื่อไทย
เพื่อไทย
36,949

7
นาย อานนท์ ตันตระกูล พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
23,269

15
นาย เสมียน ธรรมลังกา อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
18,394

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเวียงสา ๒. อำเภอนาน้อย ๓. อำเภอนาหมื่น ๔. อำเภอแม่จริม ๕. อำเภอบ้านหลวง ๖. อำเภอสันติสุข

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
6
นาย ชลน่าน ศรีแก้ว เพื่อไทย
เพื่อไทย
46,824

15
นาย สุรวุฒิ อินนะใจ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
16,066

5
นาย เสริฐ เจริญดี พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
13,829

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอปัว ๒. อำเภอเชียงกลาง ๓. อำเภอสองแคว ๔. อำเภอบ่อเกลือ ๕. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๖. อำเภอทุ่งช้าง

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
3
นาย ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
31,659

9
นาย คุณดร งามธุระ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
22,640

15
นาย จักรกริศน์ ปันศิริ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
13,014

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0