ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 3 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

พลังประชารัฐ

จำนวนที่นั่ง 2

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

393,937 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

271,576 คน

คิดเป็น68.94%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

3,311 คน

คิดเป็น1.22%

จำนวนบัตรเสีย

13,342 ใบ

คิดเป็น4.91%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองพะเยา ๒. อำเภอแม่ใจ

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
15
นาย ธรรมนัส พรหมเผ่า พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
52,417

7
น.ส. อรุณี ชำนาญยา เพื่อไทย
เพื่อไทย
21,971

2
นาย ภูวกร ศรีเนียน อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
16,326

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเชียงคา ๒. อำเภอจุน ๓. อำเภอภูซาง

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
4
นาย วิสุทธิ์ ไชยณรุณ เพื่อไทย
เพื่อไทย
37,503

16
นาย ธวัช สุทธวงค์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
27,017

12
นาย บำรุง สักลอ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
19,008

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอดอกคาใต้ ๒. อำเภอภูกามยาว ๓. อำเภอปง ๔. อำเภอเชียงม่วน

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
15
นาย จีรเดช ศรีวิราช พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
41,755

11
นาย ไพโรจน์ ตันบรรจง เพื่อไทย
เพื่อไทย
30,761

1
นาย วิสา บุญนัดดา อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
13,259

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0