ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 7 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

เพื่อไทย

จำนวนที่นั่ง 5

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

936,643 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

661,240 คน

คิดเป็น70.60%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

7,370 คน

คิดเป็น1.11%

จำนวนบัตรเสีย

39,895 ใบ

คิดเป็น6.03%

เขต 1

ประกอบด้วย:

อำเภอเมืองเชียงราย (ยกเว้นตำบลท่าสาย ตำบลสันทราย ตำบลป่าอ้อดอนชัย ตำบลห้วยสัก และตำบลดอยลาน)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
6
นาย เอกภพ เพียรพิเศษ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
30,719

1
นาย สามารถ แก้วมีชัย เพื่อไทย
เพื่อไทย
28,891

5
นาง รัตนา จงสุทธานามณี พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
28,391

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอแม่ลาว ๒. อำเภอแม่สรวย ๓. อำเภอเวียงป่าเป้า

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
10
นาย วิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
41,603

6
พ.ต.อ. รัฐพล น้อยช่างคิด พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
21,219

2
นาย ชินกร ก้าววิทยาคม อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
20,333

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอพาน ๒. อำเภอเมืองเชียงราย (เฉพาะตำบลท่าสาย ตำบลสันทราย ตำบลป่าอ้อดอนชัย ตำบลห้วยสัก และตำบลดอยลาน)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
12
นาย วิสาร เตชะธีราวัฒน์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
53,202

4
นาย เจริญ บุญเลิศ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
25,397

1
นาย บุญถิ่น นวลใหม่ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
17,647

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 4

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเทิง ๒. อำเภอป่าแดด ๓. อำเภอเวียงชัย ๔. อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
9
นาย รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
62,026

1
นาย รัตน์ธนวัตร พุทธจันทร์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
24,897

2
นาย เสงี่ยม แสนพิช พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
14,024

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 5

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเชียงของ ๒. อำเภอเวียงแก่น ๓. อำเภอขุนตาล ๔. อำเภอพญาเม็งราย ๕. อำเภอเชียงแสน (เฉพาะตำบลแม่เงิน)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
9
นาย พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เพื่อไทย
เพื่อไทย
40,972

5
นาย ประหยัด เสียงดัง อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
20,736

7
นาย บัวสอน ประชามอญ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
15,954

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 6

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอแม่สาย ๒. อำเภอเชียงแสน (ยกเว้นตำบลแม่เงิน) ๓. อำเภอดอยหลวง

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
1
นาย พีรเดช คำสมุทร อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
23,273

12
นาย อิทธิเดช แก้วหลวง เพื่อไทย
เพื่อไทย
23,081

8
นาย ศักดิ์ชัย จงสุขธนามณี พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
16,806

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 7

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอแม่จัน ๒. อำเภอแม่ฟ้าหลวง

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
7
น.ส. ละออง ติยะไพรัช เพื่อไทย
เพื่อไทย
32,769

9
นาง จุฬาลักษณ์ ขันสุธรรม อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
19,837

1
นาย ผจญ ใจกล้า พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
11,472

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0