ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 1 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

พลังประชารัฐ

จำนวนที่นั่ง 1

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

174,412 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

132,230 คน

คิดเป็น75.81%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

1,552 คน

คิดเป็น1.17%

จำนวนบัตรเสีย

8,834 ใบ

คิดเป็น6.68%

เขต 1

ประกอบด้วย:

ทั้งจังหวัด

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
12
นาย ปัญญา จีนาคำ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
29,754

15
นาย สมบัติ ยะสินธุ์ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
23,050

20
นาย อนุพันธ์ หาญประดับทอง อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
17,148

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0