ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 6 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

พลังประชารัฐ

จำนวนที่นั่ง 4

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

844,321 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

555,787 คน

คิดเป็น65.83%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

6,782 คน

คิดเป็น1.22%

จำนวนบัตรเสีย

41,325 ใบ

คิดเป็น7.44%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองนครสวรรค์ (เฉพาะตำบลนครสวรรค์ตก (ในเขตเทศบาลนคร นครสวรรค์) ตำบลนครสวรรค์ออก (ในเขตเทศบาลนคร นครสวรรค์) ตำบลแควใหญ่ (ในเขตเทศบาลนคร นครสวรรค์) ตำบลปากน้าโพ ตำบลวัดไทร ตำบลบางม่วง ตำบลบ้านมะเกลือ ตำบลบ้านแก่ง ตำบลหนองกรด ตำบลหนองกระโดน และตำบลบึงเสนาท) ๒. อำเภอเก้าเลี้ยว (เฉพาะตำบลมหาโพธิ) ๓. อำเภอลาดยาว (เฉพาะตำบลหนองยาว)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
14
นาย ภิญโญ นิโรจน์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
24,656

7
น.ส. บุษญา ตั้งภากรณ์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
22,643

11
นาย สงกรานต์ จิตสุทธิภากร ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
19,987

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองนครสวรรค์ (ยกเว้นตำบลนครสวรรค์ตก (ในเขตเทศบาลนคร นครสวรรค์) ตำบลนครสวรรค์ออก (ในเขตเทศบาลนคร นครสวรรค์) ตำบลแควใหญ่ (ในเขตเทศบาลนคร นครสวรรค์) ตำบลปากน้าโพ ตำบลวัดไทร ตำบลบางม่วง ตำบลบ้านมะเกลือ ตำบลบ้านแก่ง ตำบลหนองกรด ตำบลหนองกระโดน และตำบลบึงเสนาท) ๒. อำเภอพยุหะคีรี ๓. อำเภอโกรกพระ ๔. อำเภอชุมแสง (เฉพาะตำบลทับกฤชใต้)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
7
นาย วีระกร คำประกอบ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
31,051

3
นาย ทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
25,069

2
นาย วรภัทร์ ตั้งภากรณ์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
22,479

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอบรรพตพิสัย ๒. อำเภอชุมแสง (ยกเว้นตำบลทับกฤชใต้) ๓. อำเภอเก้าเลี้ยว (ยกเว้นตำบลมหาโพธิ)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
1
นาย สัญญา นิลสุพรรณ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
32,868

10
นาย สัญชัย วงษ์สุนทร เพื่อไทย
เพื่อไทย
27,193

7
นาย พิชญธร รอดบำรุง อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
10,668

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 4

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอหนองบัว ๒. อำเภอไพศาลี (ยกเว้นตำบลตะคร้อ ตำบลสาโรงชัย และตำบลโพธิ์ประสาท) ๓. อำเภอท่าตะโก

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
4
นาย มานพ ศรีผึ้ง ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
33,642

11
พ.ต.ท. นุกูล แสงศิริ เพื่อไทย
เพื่อไทย
30,141

9
นาย อำนาจ ลายภูษา พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
10,144

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 5

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอตาคลี ๒. อำเภอตากฟ้า ๓. อำเภอไพศาลี (เฉพาะตำบลตะคร้อ ตำบลสาโรงชัย และตำบลโพธิ์ประสาท)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
7
นาย ทายาท เกียรติชูศักดิ์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
34,367

11
นาย พีระเดช ศิริวันสาณฑ์ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
26,192

8
จ.ต. วิริยะ วรรณทอง พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
16,051

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 6

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอลาดยาว (ยกเว้นตำบลหนองยาว) ๒. อำเภอแม่วงก์ ๓. อำเภอแม่เปิน ๔. อำเภอชุมตาบง

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
8
นาย นิโรธ สุนทรเลขา พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
25,998

9
นาย ประสาท ตันประเสริฐ ชาติพัฒนา
ชาติพัฒนา
22,956

2
นาย อภิสิทธิ์ อินทสิทธิ์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
19,692

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0