ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 4 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

พลังประชารัฐ

จำนวนที่นั่ง 4

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

566,665 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

370,048 คน

คิดเป็น65.30%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

4,420 คน

คิดเป็น1.19%

จำนวนบัตรเสีย

32,898 ใบ

คิดเป็น8.89%

เขต 1

ประกอบด้วย:

อำเภอเมืองกำแพงเพชร (เฉพาะตำบลในเมือง ตำบลหนองปลิง ตำบลอ่างทอง ตำบลเทพนคร ตำบลนครชุม ตำบลคลองแม่ลาย ตำบลธามรงค์ ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ตำบลวังทอง ตำบลลานดอกไม้ ตำบลคณฑี ตำบลท่าขุนราม ตำบลนาบ่อคา และตำบลทรงธรรม)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
15
นาย ไผ่ ลิกค์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
32,642

11
นาย วีระศักดิ์ สุ่นสา เพื่อไทย
เพื่อไทย
18,834

13
นาย เกียรติชัย ติรณศักดิ์กุล ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
17,082

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอพรานกระต่าย ๒. อำเภอลานกระบือ ๓. อำเภอโกสัมพีนคร ๔. อำเภอไทรงาม (เฉพาะตำบลมหาชัย ตำบลพานทอง ตำบลหนองคล้า และตำบลหนองทอง) ๕. อำเภอเมืองกำแพงเพชร (เฉพาะตำบลสระแก้ว)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
13
พ.ต.ท. ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
34,271

17
นาย อดุลรัตน์ แสงประชุม เพื่อไทย
เพื่อไทย
18,626

4
นาย สุขวิชชาญ มุสิกุล ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
13,261

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอคลองขลุง ๒. อำเภอคลองลาน ๓. อำเภอปางศิลาทอง ๔. อำเภอเมืองกำแพงเพชร (เฉพาะตำบลไตรตรึงษ์)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
3
นาย อนันต์ ผลอำนวย พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
31,127

2
นาย สำราญ ศรีแปงวงค์ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
21,071

12
นาย จรัญ อิสระบัณฑิตกุล เพื่อไทย
เพื่อไทย
18,522

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 4

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอขาณุวรลักษบุรี ๒. อำเภอบึงสามัคคี ๓. อำเภอทรายทองวัฒนา ๔. อำเภอไทรงาม (ยกเว้นตำบลมหาชัย ตำบลพานทอง ตำบลหนองคล้า และตำบลหนองทอง)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
2
นาย ปริญญา ฤกษ์หร่าย พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
30,112

6
นาย ปรีชา เพ็งภู่ เพื่อไทย
เพื่อไทย
26,446

12
นาย วินัย เดชศรี ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
11,536

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0