ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 3 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

พลังประชารัฐ

จำนวนที่นั่ง 2

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

389,107 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

263,639 คน

คิดเป็น67.75%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

4,769 คน

คิดเป็น1.81%

จำนวนบัตรเสีย

22,456 ใบ

คิดเป็น8.52%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองตาก ๒. อำเภอบ้านตาก (ยกเว้นตำบลท้องฟ้า และตำบลเกาะตะเภา) ๓. อำเภอวังเจ้า ๔. อำเภอสามเงา

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
10
นาย ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
43,787

1
นาย นัสชัย มูลสาย อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
19,664

2
นาย เธียรชัย สุวรรณเพ็ญ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
16,142

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอแม่สอด (ยกเว้นตำบลแม่กาษา ตำบลท่าสายลวด และตำบลแม่ปะ) ๒. อำเภอพบพระ ๓. อำเภออุ้มผาง

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
4
นาย ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
32,929

3
นาย เงินตรา ทั้งเกสร อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
18,314

5
นาย ฑีฆะพล ทวีเกื้อกูลกิจ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
17,164

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอแม่สอด (เฉพาะตำบลแม่กาษา ตำบลท่าสายลวด และตำบลแม่ปะ) ๒. อำเภอแม่ระมาด ๓. อำเภอท่าสองยาง ๔. อำเภอบ้านตาก (เฉพาะตำบลท้องฟ้า และตำบลเกาะตะเภา)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
3
นาย ภาคภูมิ บูลย์ประมุข พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
20,784

9
ดร. ชัยณรงค์ มะเดชะ เพื่อไทย
เพื่อไทย
19,244

8
นาย ธนิตพล ไชยนันทน์ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
13,238

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0