ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 3 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

พลังประชารัฐ

จำนวนที่นั่ง 2

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

482,359 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

329,522 คน

คิดเป็น68.31%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

3,947 คน

คิดเป็น1.2%

จำนวนบัตรเสีย

20,759 ใบ

คิดเป็น6.3%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองสุโขทัย ๒. อำเภอศรีสาโรง ๓. อำเภอกงไกรลาศ (เฉพาะตำบลไกรกลาง ตำบลไกรใน ตำบลกกแรต และตำบลบ้านใหม่สุขเกษม)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
12
นาง พรรณสิริ กุลนาถศิริ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
43,957

10
นาย ประศาสตร์ ทองปากน้ำ เพื่อไทย
เพื่อไทย
32,389

6
นาย วิรัตน์ วิริยะพงษ์ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
14,619

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอทุ่งเสลี่ยม ๒. อำเภอบ้านด่านลานหอย ๓. อำเภอคีรีมาศ ๔. อำเภอกงไกรลาศ (ยกเว้นตำบลไกรกลาง ตำบลไกรใน ตำบลกกแรต และตำบลบ้านใหม่สุขเกษม)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
1
นาย ชูศักดิ์ คีรีมาศทอง พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
40,419

13
นาย อรุณ สุภาพร เพื่อไทย
เพื่อไทย
26,032

4
นาย สัมพันธ์ ตั้งเบญจผล ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
15,948

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอศรีสัชนาลัย ๒. อำเภอศรีนคร ๓. อำเภอสวรรคโลก

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
7
นาย สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
34,884

1
นาย จักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
32,133

3
น.ส. ประภาพร ทองปากน้ำ เพื่อไทย
เพื่อไทย
27,272

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0