ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 5 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

เพื่อไทย

จำนวนที่นั่ง 2

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

693,009 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

453,512 คน

คิดเป็น65.44%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

8,232 คน

คิดเป็น1.82%

จำนวนบัตรเสีย

31,402 ใบ

คิดเป็น6.92%

เขต 1

ประกอบด้วย:

อำเภอเมืองพิษณุโลก (เฉพาะตำบลในเมือง ตำบลอรัญญิก ตำบลวัดจันทร์ ตำบลบ้านคลอง ตำบลพลายชุมพล ตำบลท่าทอง ตำบลบึงพระ ตำบลวัดพริก และตำบลวังน้าคู้)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
2
นาย ปดิพัทธ์ สันติภาดา อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
35,579

17
นาย เศรษฐา กิตติจารุรักษ์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
23,682

5
นาย วรงค์ เดชกิจวิกรม ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
18,613

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอพรหมพิราม ๒. อำเภอเมืองพิษณุโลก (เฉพาะตำบลไผ่ขอดอน ตำบลจอมทอง ตำบลมะขามสูง ตำบลปากโทก ตำบลบ้านกร่าง ตำบลหัวรอ ตำบลสมอแข ตำบลดอนทอง และตำบลบ้านป่า)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
14
นาย นพพล เหลืองทองนารา เพื่อไทย
เพื่อไทย
32,965

5
จ.ส.อ. พัฒณปกรณ์ ดอนตุ้มไพร พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
27,603

3
ร.ต. ณรงค์ ยาวขันแก้ว อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
14,725

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอวังทอง ๒. อำเภอเนินมะปราง

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
8
นาย อนุชา น้อยวงศ์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
25,207

4
นาย พงษ์มนู ทองหนัก ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
25,003

6
นาย โชคดี สายนำพามีลาภ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
18,820

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 4

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอบางระกา ๒. อำเภอบางกระทุ่ม ๓. อำเภอเมืองพิษณุโลก (เฉพาะตำบลงิ้วงาม และตำบลท่าโพธิ์)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
9
นาย นิยม ช่างพินิจ เพื่อไทย
เพื่อไทย
40,252

13
น.ส. ณัฐธยาน์ แสงงาม อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
18,180

10
น.ส. มุธิตา ทองคำนุช ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
17,276

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 5

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอนครไทย ๒. อำเภอวัดโบสถ์ ๓. อำเภอชาติตระการ

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
16
นาย มานัส อ่อนอ้าย พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
28,952

8
นาย คณิศร มาดี ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
25,002

11
นาย นคร มาฉิม เพื่อไทย
เพื่อไทย
16,113

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0