ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 3 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

พลังประชารัฐ

จำนวนที่นั่ง 3

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

433,418 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

279,856 คน

คิดเป็น64.57%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

3,072 คน

คิดเป็น1.1%

จำนวนบัตรเสีย

23,515 ใบ

คิดเป็น8.4%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองพิจิตร ๒. อำเภอสามง่าม ๓. อำเภอวชิรบารมี

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
1
นาย พรชัย อินทร์สุข พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
24,781

16
นาย จักรพงศ์ บุบผา เสรีรวมไทย
เสรีรวมไทย
20,375

4
นาย ศุภสิทธิ์ ศิริเศรษฐ์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
18,947

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอตะพานหิน ๒. อำเภอทับคล้อ ๓. อำเภอดงเจริญ ๔. อำเภอวังทรายพูน ๕. อำเภอสากเหล็ก

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
6
นาย ภูดิท อินสุวรรณ์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
21,466

14
นาย ดุษฎี บัวเขียว อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
18,845

4
นาย ไพโรจน์ เนตรแสง ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
16,821

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอโพทะเล ๒. อำเภอบางมูลนาก ๓. อำเภอบึงนาราง ๔. อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
5
นาย สุรชาติ ศรีบุศกร พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
30,325

2
นาย วิชัย ด่านรุ่งโรจน์ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
29,535

10
นาง พัชรี ขอจิตต์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
16,768

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0