ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 5 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

พลังประชารัฐ

จำนวนที่นั่ง 5

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

784,924 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

498,416 คน

คิดเป็น63.50%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

6,631 คน

คิดเป็น1.33%

จำนวนบัตรเสีย

39,807 ใบ

คิดเป็น7.99%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (เฉพาะเทศบาลเมือง เพชรบูรณ์ เทศบาลตำบลนางั่ว เทศบาลตำบลท่าพล ตำบลท่าพล ตำบลสะเดียง ตำบลป่าเลา ตำบลดงมูลเหล็ก ตำบลบ้านโคก และตำบลห้วยใหญ่) ๒. อำเภอเขาค้อ ๓. อำเภอหล่มสัก (เฉพาะตำบลน้าชุน ตำบลบุ่งน้าเต้า ตำบลหนองไขว่ ตำบลน้าก้อ และตำบลบุ่งคล้า)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
12
น.ส. พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
37,011

3
นาย ชัยณรงค์ สืบสุรีย์กุล ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
15,119

4
นาย วิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ ชาติไทยพัฒนา
ชาติไทยพัฒนา
14,716

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอหล่มเก่า ๒. อำเภอน้าหนาว ๓. อำเภอหล่มสัก (ยกเว้นตำบลน้าชุน ตำบลบุ่งน้าเต้า ตำบลหนองไขว่ ตำบลน้าก้อ และตำบลบุ่งคล้า)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
1
นาย จักรัตน์ พั้วช่วย พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
49,741

4
นาย ยุพราช บัวอินทร์ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
27,918

5
นาย พรเทพ เพชรรุ่งทอง อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
12,336

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอชนแดน ๒. อำเภอวังโป่ง ๓. อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (เฉพาะเทศบาลตาบลวังชมภู ตำบลวังชมภู ตำบลห้วยสะแก ตำบลนายม ตำบลบ้านโตก ตำบลน้าร้อน ตำบลชอนไพร ตำบลตะเบาะ และตำบลนาป่า)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
12
นาง วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
43,242

9
นาย ทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
26,655

11
นาย หลุย บุญสะอาด อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
10,723

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 4

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอบึงสามพัน ๒. อำเภอหนองไผ่ ๓. อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (เฉพาะตำบลระวิง) ๔. อำเภอวิเชียรบุรี (เฉพาะตำบลสามแยก)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
13
นาย สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
35,225

9
พ.อ.ท. กิตติคุณ นาคะบุตร เพื่อไทย
เพื่อไทย
27,842

10
นาย จักรวาลย์ พรมตู้ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
11,906

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 5

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอศรีเทพ ๒. อำเภอวิเชียรบุรี (ยกเว้นตำบลสามแยก)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
1
นาย เอี่ยม ทองใจสด พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
36,034

2
นาย เกรียงไกร ปานสีทอง อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
30,371

8
นาย สิทธิชัย ต๊ะอาจ เพื่อชาติ
เพื่อชาติ
5,858

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0