ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 14 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

พลังประชารัฐ

จำนวนที่นั่ง 6

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

2,086,177 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

1,454,576 คน

คิดเป็น69.72%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

20,150 คน

คิดเป็น1.39%

จำนวนบัตรเสีย

95,425 ใบ

คิดเป็น6.56%

เขต 1

ประกอบด้วย:

อำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตำบลในเมือง ตำบลหนองจะบก ตำบลโพธิ์กลาง และตำบลหนองไผ่ล้อม)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
17
นาย เกษม ศุภรานนท์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
25,982

9
นาย วรพงศ์ โสมัจฉา อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
23,855

11
ร.ต.อ. สุปชัย อินทรักษา เพื่อไทย
เพื่อไทย
15,990

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

อำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตำบลจอหอ ตำบลบ้านใหม่ ตำบลหมื่นไวย ตำบลโคกสูง ตำบลพุดซา ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลหนองกระทุ่ม ตำบลตลาด ตำบลสีมุม ตำบลหนองไข่น้า ตำบลบ้านเกาะ ตำบลมะเริง ตำบลพลกรัง ตำบลโคกกรวด ตำบลสุรนารี และตำบลปรุใหญ่)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
18
นาย วัชรพล โตมรศักดิ์ ชาติพัฒนา
ชาติพัฒนา
28,216

3
นาย พัลลภ เสนาดี อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
25,316

9
นาย ประพิศ นวมโคกสูง พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
24,518

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอสูงเนิน ๒. อำเภอขามทะเลสอ ๓. อำเภอสีคิ้ว (เฉพาะตำบลสีคิ้ว ตำบลลาดบัวขาว ตำบลหนองน้าใส ตำบลคลองไผ่ ตำบลมิตรภาพ และตำบลหนองหญ้าขาว)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
14
นาย ประเสริฐ จันทรรวงทอง เพื่อไทย
เพื่อไทย
41,412

4
นาย ประเสริฐ บุญชัยสุข ชาติพัฒนา
ชาติพัฒนา
27,584

12
นาง จันทิมา โกสินทร์รักษา พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
12,441

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 4

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอโนนสูง ๒. อำเภอโนนไทย (เฉพาะตำบลกาปัง ตำบลถนนโพธิ์ ตำบลสาโรง ตำบลด่านจาก และตำบลมะค่า) ๓. อำเภอพิมาย (เฉพาะตำบลสัมฤทธิ์ ตำบลท่าหลวง ตำบลกระเบื้องใหญ่ และตำบลชีวาน)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
9
นาย ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
39,774

10
นาย สมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
33,674

1
นาย จักรกฤช ผาสุขมูล เพื่อไทย
เพื่อไทย
14,947

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 5

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอบัวใหญ่ ๒. อำเภอแก้งสนามนาง ๓. อำเภอบัวลาย ๔. อำเภอสีดา ๕. อำเภอบ้านเหลื่อม

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
16
นาย โกศล ปัทมะ เพื่อไทย
เพื่อไทย
33,606

8
นาง อรทัย พลวิเศษ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
24,177

5
นาย พิเชฎฐ์ ชัยศรี ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
15,185

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 6

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอประทาย ๒. อำเภอโนนแดง ๓. อำเภอเมืองยาง ๔. อำเภอลาทะเมนชัย ๕. อำเภอคง (เฉพาะตำบลเทพาลัย ตำบลขามสมบูรณ์ และตำบลตาจั่น)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
11
นาย อธิรัฐ รัตนเศรษฐ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
40,454

9
นาย สมชาย ภิญโญ เพื่อไทย
เพื่อไทย
26,697

8
นาย ประธาน คงเรืองราช อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
7,545

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 7

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอชุมพวง ๒. อำเภอพิมาย (ยกเว้นตำบลสัมฤทธิ์ ตำบลท่าหลวง ตำบลกระเบื้องใหญ่ และตำบลชีวาน)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
15
นาง ทัศนียา รัตนเศรษฐ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
35,983

8
นาย จรูญพงศ์ พันธุ์ศรีนคร เพื่อไทย
เพื่อไทย
23,385

10
นาย กลวัชร อึ้งสวัสดิ์ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
21,086

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 8

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอห้วยแถลง ๒. อำเภอจักราช ๓. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
16
นาง ทัศนาพร เกษเมธีการุณ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
36,473

1
นาย พลพีร์ สุวรรณฉวี ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
34,817

9
นาย ประชาธิปไตย คำสิงห์นอก เพื่อไทย
เพื่อไทย
12,986

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 9

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอโชคชัย ๒. อำเภอหนองบุญมาก ๓. อำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตำบลหัวทะเล ตำบลหนองระเวียง และตำบลพะเนา)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
16
นาย อภิชา เลิศพชรกมล ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
38,632

12
นาย บุญจง วงศ์ไตรรัตน์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
30,795

3
นาย อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด เพื่อไทย
เพื่อไทย
13,542

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 10

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอครบุรี ๒. อำเภอเสิงสาง ๓. อำเภอวังน้าเขียว (เฉพาะตำบลวังน้าเขียว และตำบลไทยสามัคคี)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
3
นาย พรชัย อำนวยทรัพย์ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
51,728

2
นาย สุภรณ์ อัตถาวงศ์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
28,778

6
พ.ต.อ. ปฏิวัติ นาคำ เพื่อไทย
เพื่อไทย
9,933

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 11

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอปักธงชัย ๒. อำเภอวังน้าเขียว (ยกเว้นตำบลวังน้าเขียว และตำบลไทยสามัคคี) ๓. อำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตำบลหนองบัวศาลา และตำบลไชยมงคล) ๔. อำเภอปากช่อง (เฉพาะตำบลวังกะทะ)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
1
นาย สมศักดิ์ พันธ์เกษม พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
41,918

8
นาย นรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
27,780

5
นาย วรพล บวรลัทธพล เพื่อไทย
เพื่อไทย
14,414

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 12

ประกอบด้วย:

อำเภอปากช่อง (ยกเว้นตำบลวังกะทะ)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
5
นาย ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ เพื่อไทย
เพื่อไทย
33,729

1
นาย มิชา พงษ์สว่าง ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
25,788

13
นาย อัฏฐกร อินทร์ศร พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
14,726

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 13

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอด่านขุนทด ๒. อำเภอเทพารักษ์ ๓. อำเภอสีคิ้ว (ยกเว้นตำบลสีคิ้ว ตำบลลาดบัวขาว ตำบลหนองน้าใส ตำบลคลองไผ่ ตำบลมิตรภาพ และตำบลหนองหญ้าขาว)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
11
นาย วิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
39,161

8
นาย รชตะ ด่านกุล เพื่อไทย
เพื่อไทย
33,983

9
นาย จำลอง ครุฑขุนทด พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
10,697

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 14

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอขามสะแกแสง ๒. อำเภอพระทองคา ๓. อำเภอคง (ยกเว้นตำบลเทพาลัย ตำบลขามสมบูรณ์ และตำบลตาจั่น) ๔. อำเภอโนนไทย (ยกเว้นตำบลกาปัง ตำบลถนนโพธิ์ ตำบลสาโรง ตำบลด่านจาก และตำบลมะค่า)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
11
นาย สุชาติ ภิญโญ เพื่อไทย
เพื่อไทย
27,569

6
นาย ไพศาล เกียรติชัยพัฒน ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
26,731

5
นาย พจน์ เจริญสันเทียะ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
21,536

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0