ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 8 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

ภูมิใจไทย

จำนวนที่นั่ง 8

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

1,228,938 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

752,394 คน

คิดเป็น61.22%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

10,861 คน

คิดเป็น1.44%

จำนวนบัตรเสีย

54,664 ใบ

คิดเป็น7.27%

เขต 1

ประกอบด้วย:

อำเภอเมืองบุรีรัมย์ (ยกเว้นตำบลบัวทอง ตำบลถลุงเหล็ก และตำบลกลันทา)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
2
นาย สนอง เทพอักษรณรงค์ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
41,513

5
นาย นภดล อังคสุภณ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
25,979

7
น.ส. วันฟ้าสวย ภัทรไชยนันท์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
19,403

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอสตึก ๒. อำเภอบ้านด่าน ๓. อำเภอแคนดง ๔. อำเภอเมืองบุรีรัมย์ (เฉพาะตำบลบัวทอง ตำบลถลุงเหล็ก และตำบลกลันทา)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
3
นาย รังสิกร ทิมาตฤกะ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
34,212

7
นาย สุรศักดิ์ นาคดี เพื่อไทย
เพื่อไทย
27,956

9
นาย วรพจน์ วิบูลย์วิริยะสกุล พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
13,137

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอคูเมือง ๒. อำเภอพุทไธสง ๓. อำเภอนาโพธิ์ ๔. อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ๕. อำเภอลาปลายมาศ (เฉพาะตำบลโคกสะอาด และตำบลเมืองแฝก)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
2
นาย สมบูรณ์ ซารัมย์ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
45,821

11
นาย พีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
24,001

8
นาย อภิรักษ์ ลิ้มรัตน์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
11,147

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 4

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอหนองหงส์ ๒. อำเภอชานิ ๓. อำเภอลาปลายมาศ (ยกเว้นตำบลโคกสะอาด และตำบลเมืองแฝก)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
4
นาย โสภณ ซารัมย์ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
47,481

12
นาย ประกิจ พลเดช เพื่อไทย
เพื่อไทย
20,910

13
นาย ยุทธนา ตีระมาศวณิช พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
16,741

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 5

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอกระสัง ๒. อำเภอพลับพลาชัย ๓. อำเภอห้วยราช ๔. อำเภอประโคนชัย (เฉพาะตำบลไพศาล)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
12
นาย อดิพงษ์ ฐิติพิทยา ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
47,609

4
นาย ปรัญชญา ตรีกาญจนา อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
16,557

9
นาย สุประดิษฐ์ แสนทวีสุข พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
13,643

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 6

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอหนองกี่ ๒. อำเภอโนนสุวรรณ ๓. อำเภอนางรอง (ยกเว้นตำบลทรัพย์พระยา และตำบลชุมแสง)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
5
นาย ไตรเทพ งามกมล ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
43,327

1
นาย พรชัย ศรีสุริยันโยธิน เพื่อไทย
เพื่อไทย
33,562

2
นาย พีรวัส พันธุ์สัมฤทธิ์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
14,702

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 7

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอบ้านกรวด ๒. อำเภอประโคนชัย (ยกเว้นตำบลไพศาล)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
6
นาย จักรกฤษณ์ ทองศรี ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
39,215

1
นาย วรณัฐ ศรีสุริยชัย พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
26,885

4
นาง รัชตา ฉัตรอังกูร อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
16,931

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 8

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอละหานทราย ๒. อำเภอปะคา ๓. อำเภอโนนดินแดง ๔. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๕. อำเภอนางรอง (เฉพาะตำบลทรัพย์พระยา และตำบลชุมแสง)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
3
นาย รุ่งโรจน์ ทองศรี ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
40,597

17
นาย นรวัฒน์ โรจน์รวีชัย อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
19,348

12
นาย ประชารัฐ กองพร พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
13,218

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0