ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 7 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

เพื่อไทย

จำนวนที่นั่ง 5

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

1,078,581 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

658,830 คน

คิดเป็น61.08%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

5,571 คน

คิดเป็น0.85%

จำนวนบัตรเสีย

43,600 ใบ

คิดเป็น6.62%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองสุรินทร์ (เฉพาะตำบลเทนมีย์ ตำบลตระแสง ตำบลอ็อง ตำบลสวาย ตำบลนาบัว ตำบลเฉนียง ตำบลคอโค ตำบลนอกเมือง และตำบลสาโรง) ๒. อำเภอลำดวน (ยกเว้นตำบลตราดม) 3. อำเภอปราสาท (เฉพาะตำบลบ้านไทร ตำบลทมอ ตำบลไพล ตำบลโคกยาง ตำบลเชื้อเพลิง ตำบลทุ่งมน ตำบลสมุด และตำบลปะทัดบุ)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
4
นาย ปกรณ์ มุ่งเจริญพร ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
31,614

7
นาย พันธ์เทพ ฐานุพงศ์ชรัช เพื่อไทย
เพื่อไทย
27,078

8
นาย อนันต์ ปาลีคุปต์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
22,229

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

1. อำเภอเขวาสินรินทร์ 2. อำเภอเมืองสุรินทร์ (ยกเว้นตำบลเทนมีย์ ตำบลตระแสง ตำบลอ็อง ตำบลสวาย ตำบลนาบัว ตำบลเฉนียง ตำบลคอโค ตำบลนอกเมือง และตำบลสาโรง) 3. อำเภอศีขรภูมิ (เฉพาะตำบลช่างปี่ และตำบลจารพัตร)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
10
นาย ณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
35,446

11
นาย ชูชัย มุ่งเจริญพร เพื่อไทย
เพื่อไทย
24,465

6
นาย กิตติศักดิ์ รุ่งธนเกียรติ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
20,624

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

1. อำเภอจอมพระ 2. อำเภอสนม (เฉพาะตำบลสนม ตำบลหนองระฆัง ตำบลนานวน ตำบลแคน และตำบลหนองอียอ) 3. อำเภอโนนนารายณ์ 4. อำเภอท่าตูม (เฉพาะตำบลเมืองแก ตำบลบะ ตำบลหนองเมธี ตำบลบัวโคก และตำบลกระโพ) 5. อำเภอรัตนบุรี (เฉพาะตำบลหนองบัวบาน ตำบลเบิด และตำบลยางสว่าง)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
12
นาย คุณากร ปรีชาชนะชัย เพื่อไทย
เพื่อไทย
29,254

7
น.ส. ผกามาศ เจริญพันธ์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
28,492

13
นาย ศิริศักดิ์ ร่วมพัฒนา ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
18,408

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 4

ประกอบด้วย:

1. อำเภอชุมพลบุรี 2. อำเภอท่าตูม (ยกเว้นตำบลเมืองแก ตำบลบะ ตำบลหนองเมธี ตำบลบัวโคก และตำบลกระโพ) 3. อำเภอรัตนบุรี (ยกเว้นตำบลหนองบัวบาน ตำบลเบิด และตำบลยางสว่าง) 4. อำเภอสนม (เฉพาะตำบลโพนโก)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
10
นาย ตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล เพื่อไทย
เพื่อไทย
34,673

5
นาย สาธิต เทพวงศ์ศิริรัตน์ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
27,411

14
นาย ปุณยวัฒน์ สนใจ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
15,771

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 5

ประกอบด้วย:

1. อำเภอสำโรงทาบ 2. อำเภอศีขรภูมิ (ยกเว้นตำบลช่างปี่ และตำบลจารพัตร) 3. อำเภอศรีณรงค์ (เฉพาะตำบลตรวจ และตำบลแจนแวน) 4. อำเภอลำดวน (เฉพาะตำบลตรำดม) 5. อำเภอสนม (เฉพาะตำบลหัวงัว)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
7
นาย ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม เพื่อไทย
เพื่อไทย
45,681

10
นาย สมศักดิ์ ประธาน ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
14,917

6
นาย สุวิทย์ เกษอินทร์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
13,976

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 6

ประกอบด้วย:

1. อำเภอบัวเชด 2. อำเภอสังขะ 3. อำเภอศรีณรงค์ (ยกเว้นตำบลตรวจ และตำบลแจนแวน)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
5
นาย สมบัติ ศรีสุรินทร์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
23,401

2
นาย ธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
22,262

3
นาย ล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
18,711

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 7

ประกอบด้วย:

1. อำเภอกาบเชิง 2. อำเภอพนมดงรัก 3. อำเภอปราสาท (ยกเว้นตำบลบ้านไทร ตำบลทมอ ตำบลไพล ตำบลโคกยาง ตำบลเชื้อเพลิง ตำบลทุ่งมน ตำบลสมุด และตำบลปะทัดบุ)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
6
นาย ชูศักดิ์ แอกทอง เพื่อไทย
เพื่อไทย
29,026

10
นาย พรชัย มุ่งเจริญพร ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
21,251

9
นาย พิเชษฐ์ สุทธิศิริวัฒนะ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
12,973

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0