ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 8 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

เพื่อไทย

จำนวนที่นั่ง 6

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

1,150,390 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

721,813 คน

คิดเป็น62.75%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

5,552 คน

คิดเป็น0.77%

จำนวนบัตรเสีย

48,129 ใบ

คิดเป็น6.67%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองศรีสะเกษ ๒. อำเภอวังหิน

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
11
นาย สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
46,797

5
นาย ธเนศ เครือรัตน์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
35,582

15
นาย พรสิทธิ์ รักษาทรัพย์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
8,970

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอกันทรารมย์ ๒. อำเภอโนนคูณ ๓. อำเภอน้าเกลี้ยง

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
6
นาย สุรชาติ ชาญประดิษฐ์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
49,901

9
นาย พิเชฐ บุญเฉลียว พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
13,373

8
นาย ธนเสฏฐ์ นิติธนากานต์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
11,970

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอกันทรลักษณ์ (เฉพาะตำบลภูเงิน) ๒. อำเภอเบญจลักษ์ ๓. อำเภอศรีรัตนะ ๔. อำเภอพยุห์ ๕. อำเภอไพรบึง

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
11
นาย วิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ เพื่อไทย
เพื่อไทย
41,002

5
นาย ธนา กิจไพบูลย์ชัย ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
23,719

6
นาย วีระศักดิ์ ต๋วย คณานิตย์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
9,052

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 4

ประกอบด้วย:

อำเภอกันทรลักษณ์ (ยกเว้นตำบลภูเงิน)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
3
นาย จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
40,065

1
นาย ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
38,143

2
นาย วัลลภ วันทมาตย์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
9,827

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 5

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอขุนหาญ ๒. อำเภอภูสิงห์ ๓. อำเภอขุขันธ์ (เฉพาะตำบลปรือใหญ่ ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลศรีตระกูล และตำบลตาอุด)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
2
นาย ธีระ ไตรสรณกุล เพื่อไทย
เพื่อไทย
35,794

5
นาย อรรควิช คุโรปการนันท์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
15,755

3
นาย อมรเทพ สมหมาย ชาติไทยพัฒนา
ชาติไทยพัฒนา
13,909

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 6

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอขุขันธ์ (ยกเว้นตำบลปรือใหญ่ ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลศรีตระกูล และตำบลตาอุด) ๒. อำเภอปรางค์กู่ (ยกเว้นตำบลสาโรงปราสาท และตำบลตูม)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
8
นาย วีระพล จิตสัมฤทธิ์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
30,899

9
นาย อธิป อินฉัตร เพื่อชาติ
เพื่อชาติ
14,453

12
นาย ปิยะณัฐ วัชราภรณ์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
13,600

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 7

ประกอบด้วย:

๑. อำเภออุทุมพรพิสัย ๒. อำเภอห้วยทับทัน ๓. อำเภอปรางค์กู่ (เฉพาะตำบลสาโรงปราสาท และตำบลตูม) ๔. อำเภอเมืองจันทร์

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
2
นาย อาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
49,123

3
นาย มานพ จรัสดำรงนิตย์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
28,581

4
นาย จตุรภัทร ดีรัตน์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
6,609

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 8

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอราษีไศล ๒. อำเภอยางชุมน้อย ๓. อำเภอศิลาลาด ๔. อำเภอบึงบูรพ์ ๕. อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
13
นาง ผ่องศรี แซ่จึง เพื่อไทย
เพื่อไทย
50,319

5
นาย ฤทธา นันทพันธ์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
13,974

14
นาย จำลอง บุญชม อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
10,712

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0