ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 10 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

เพื่อไทย

จำนวนที่นั่ง 7

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

1,441,557 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

919,258 คน

คิดเป็น63.77%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

9,056 คน

คิดเป็น0.99%

จำนวนบัตรเสีย

52,893 ใบ

คิดเป็น5.75%

เขต 1

ประกอบด้วย:

อำเภอเมืองอุบลราชธานี (ยกเว้นตำบลกระโสบ และตำบลกุดลาด)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
6
นาย วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
38,660

5
นาย อดุลย์ นิลเปรม พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
37,476

4
นาย บัณฑิต วิลามาศ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
26,456

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเขื่องใน ๒. อำเภอม่วงสามสิบ

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
6
นาย วุฒิพงษ์ นามบุตร ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
41,777

2
นาย ณรงค์ชัย วีระกุล เพื่อไทย
เพื่อไทย
30,198

3
นาย โกวิทย์ ธรรมานุชิต พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
16,107

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอวารินชาราบ ๒. อำเภอนาเยีย

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
5
น.ส. กิตติ์ธัญญา วาจาดี เพื่อไทย
เพื่อไทย
44,251

6
น.ส. โยธากาญจน์ ฟองงาม พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
24,378

12
นาย สถาพร ศรีแย้ม อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
17,889

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 4

ประกอบด้วย:

อำเภอเดชอุดม (ยกเว้นตำบลทุ่งเทิง)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
9
นาย เอกชัย ทรงอำนาจเจริญ เพื่อไทย
เพื่อไทย
32,074

5
น.ส. ตวงทิพย์ จินตะเวช พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
20,433

3
นาย สุริยา ขันอาสา ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
17,335

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 5

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอตระการพืชผล ๒. อำเภอกุดข้าวปุ้น ๓. อำเภอเหล่าเสือโก้ก

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
4
นาย รัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
42,903

1
นาย สุทธิชัย จรูญเนตร พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
33,960

7
นาย ธงชาติ วงศ์หาญ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
6,684

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 6

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเขมราฐ ๒. อำเภอโพธิ์ไทร ๓. อำเภอนาตาล ๔. อำเภอศรีเมืองใหม่ (เฉพาะตำบลนาเลิน และตำบลหนามแท่ง)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
10
นาย ธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
32,630

6
นาย พิสิษฐ์ สันตพันธุ์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
32,289

7
นาย โชติ แช่มช้อย อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
8,320

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 7

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอศรีเมืองใหม่ (ยกเว้นตำบลนาเลิน และตำบลหนามแท่ง) ๒. อำเภอโขงเจียม ๓. อำเภอตาลสุม ๔. อำเภอดอนมดแดง ๕. อำเภอเมืองอุบลราชธานี (เฉพาะตำบลกระโสบ และตำบลกุดลาด)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
4
นาย ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ เพื่อไทย
เพื่อไทย
34,439

11
นาย เชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
30,748

10
นาย ศิรสิทธิ์ จรูญศิรวงศ์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
8,228

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 8

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอพิบูลมังสาหาร ๒. อำเภอสว่างวีระวงศ์ ๓. อำเภอสิรินธร (เฉพาะตำบลฝางคา ตำบลคันไร่ และตำบลนิคมสร้างตนเอง ลาโดมน้อย)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
13
น.ส. แนน บุณย์ธิดา สมชัย ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
24,306

2
นาย เอกพล ญาวงค์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
22,989

10
นาย ณรงค์ศักดิ์ โกศัลวัฒน์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
21,429

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 9

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอบุณฑริก ๒. อำเภอนาจะหลวย ๓. อำเภอสิรินธร (ยกเว้นตำบลฝางคา ตำบลคันไร่ และตำบลนิคมสร้างตนเอง ลาโดมน้อย)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
9
นาย ประภูศักดิ์ จินตะเวช เพื่อไทย
เพื่อไทย
33,157

2
นาง รำพูล ตันติวณิชชานนท์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
18,579

13
นาย สุพจน์ วรรณสุข ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
14,518

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 10

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอน้ายืน ๒. อำเภอน้าขุ่น ๓. อำเภอทุ่งศรีอุดม ๔. อำเภอสาโรง ๕. อำเภอเดชอุดม (เฉพาะตำบลทุ่งเทิง)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
10
นาย สมคิด เชื้อคง เพื่อไทย
เพื่อไทย
36,657

4
นาย ประจักษ์ แสงคำ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
21,617

6
ดร. เติม ศรีเนตร ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
10,261

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0