ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 3 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

เพื่อไทย

จำนวนที่นั่ง 3

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

432,903 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

272,150 คน

คิดเป็น62.87%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

1,678 คน

คิดเป็น0.62%

จำนวนบัตรเสีย

12,854 ใบ

คิดเป็น4.72%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองยโสธร ๒. อำเภอทรายมูล ๓. อำเภอป่าติ้ว (เฉพาะตำบลศรีฐาน และตำบลกระจาย) ๔. อำเภอคาเขื่อนแก้ว (เฉพาะตำบลทุ่งมน)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
4
นาย ปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ เพื่อไทย
เพื่อไทย
38,473

11
นาย สนุก สิงห์มาตร พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
23,004

1
นาย ณัฐพงษ์ พานิชศิริ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
15,656

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอคาเขื่อนแก้ว (ยกเว้นตำบลทุ่งมน) ๒. อำเภอมหาชนะชัย ๓. อำเภอค้อวัง ๔. อำเภอป่าติ้ว (ยกเว้นตำบลศรีฐาน และตำบลกระจาย) ๕. อำเภอไทยเจริญ (เฉพาะตำบลน้าคา และตำบลคาไผ่)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
9
นาย บุญแก้ว สมวงศ์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
50,584

1
นาย รณฤทธิชัย คานเขต พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
14,292

6
นาย ชื่น วงษ์เพ็ญ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
12,176

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเลิงนกทา ๒. อำเภอกุดชุม ๓. อำเภอไทยเจริญ (ยกเว้นตำบลน้าคา และตำบลคาไผ่)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
9
นาย ธนกร ไชยกุล เพื่อไทย
เพื่อไทย
40,612

5
นาย พิกิฏ ศรีชนะ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
24,383

14
นาย ธรานนท์ ประดับศรี ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
13,555

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0