ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 6 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

เพื่อไทย

จำนวนที่นั่ง 4

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

900,419 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

525,651 คน

คิดเป็น58.38%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

4,630 คน

คิดเป็น0.88%

จำนวนบัตรเสีย

36,999 ใบ

คิดเป็น7.04%

เขต 1

ประกอบด้วย:

อำเภอเมืองชัยภูมิ

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
6
นาย โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย เพื่อไทย
เพื่อไทย
38,481

1
นาย วสันต์ กล้าแท้ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
17,463

19
นาย ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
15,469

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอจัตุรัส ๒. อำเภอเนินสง่า ๓. อำเภอบ้านเขว้า ๔. อำเภอหนองบัวระเหว

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
4
นาย เชิงชาย ชาลีรินทร์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
33,614

2
นาย อรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
31,990

11
น.ส. สุนทรี ชัยวิรัตนะ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
12,688

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเทพสถิต ๒. อำเภอบาเหน็จณรงค์ ๓. อำเภอภักดีชุมพล ๔. อำเภอซับใหญ่

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
4
นาย สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
32,352

6
นาย อนันต์ ลิมปคุปตถาวร เพื่อไทย
เพื่อไทย
24,141

20
นาย สุระศักดิ์ ชื่นจรัสพรสกุล อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
7,902

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 4

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ๒. อำเภอหนองบัวแดง

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
9
นาย มานะ โลหะวณิชย์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
41,991

7
นาย สุขสันต์ ชื่นจิตร พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
27,694

15
นาง รัฐภัทร์ เบ้าทุมมา อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
11,760

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 5

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอภูเขียว ๒. อำเภอคอนสาร

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
13
นาง พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล เพื่อไทย
เพื่อไทย
33,313

16
นาย เชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
25,624

18
นาย พีระพล ติ้วสุวรรณ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
14,633

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 6

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอแก้งคร้อ ๒. อำเภอคอนสวรรค์ ๓. อำเภอบ้านแท่น

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
15
นาย สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
36,009

2
น.ส. เพชราพร ภูมิรัตนประพิณ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
23,290

11
นาย อภิสิทธิ์ เวียนวิเศษ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
18,527

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0