ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 2 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

เพื่อไทย

จำนวนที่นั่ง 2

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

298,335 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

194,888 คน

คิดเป็น65.33%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

1,730 คน

คิดเป็น0.89%

จำนวนบัตรเสีย

10,167 ใบ

คิดเป็น5.22%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองอานาจเจริญ ๒. อำเภอหัวตะพาน

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
10
นาง สมหญิง บัวบุตร เพื่อไทย
เพื่อไทย
26,320

4
น.ส. วันเพ็ญ ตั้งสกุล ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
24,654

1
นาย บวรศักดิ์ คณาเสน พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
17,425

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอปทุมราชวงศา ๒. อำเภอลืออานาจ ๓. อำเภอชานุมาน ๔. อำเภอเสนางคนิคม ๕. อำเภอพนา

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
12
นาย ดะนัย มะหิพันธ์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
26,540

3
นาง จันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
24,721

13
นาง ญาณีนาถ เข็มนาค ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
21,367

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0