ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 3 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

เพื่อไทย

จำนวนที่นั่ง 3

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

400,091 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

247,466 คน

คิดเป็น61.85%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

1,857 คน

คิดเป็น0.75%

จำนวนบัตรเสีย

13,772 ใบ

คิดเป็น5.57%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองหนองบัวลาภู ๒. อำเภอโนนสัง (เฉพาะตำบลกุดดู่ ตำบลโนนสัง ตำบลบ้านค้อ ตำบลบ้านถิ่น และตำบลปางกู่)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
5
นาย สยาม หัตถสงเคราะห์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
36,792

9
นาย ยิ่งยศ ปอวิจิตกุล อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
16,359

4
นาง ศรัณยา สุวรรณพรหม พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
15,650

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอศรีบุญเรือง ๒. อำเภอนาวัง (ยกเว้นตำบลวังปลาป้อม) ๓. อำเภอโนนสัง (ยกเว้นตำบลกุดดู่ ตำบลโนนสัง ตำบลบ้านค้อ ตำบลบ้านถิ่น และตำบลปางกู่)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
9
นาย ไชยา พรหมา เพื่อไทย
เพื่อไทย
25,732

2
นาย ทรงเดช มหาเสนา อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
21,345

13
นาย วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
14,266

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอนากลาง ๒. อำเภอสุวรรณคูหา ๓. อำเภอนาวัง (เฉพาะตำบลวังปลาป้อม)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
4
นาย ณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี เพื่อไทย
เพื่อไทย
41,260

3
น.ส. ประภาลักษณ์ สิทธิ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
19,217

1
นาย ประพาส นวนสำลี พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
6,994

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0