ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 10 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

เพื่อไทย

จำนวนที่นั่ง 8

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

1,446,596 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

939,645 คน

คิดเป็น64.96%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

8,898 คน

คิดเป็น0.95%

จำนวนบัตรเสีย

50,639 ใบ

คิดเป็น5.39%

เขต 1

ประกอบด้วย:

อำเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะตำบลในเมือง ตำบลเมืองเก่า ตำบลบ้านเป็ด)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
2
นาย ฐิตินันท์ แสงนาค อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
38,717

10
นาย จักริน พัฒน์ดำรงจิตร เพื่อไทย
เพื่อไทย
29,396

1
นาย ภพธร แก้วขัน พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
21,935

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอซาสูง ๒. อำเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะตำบลศิลา ตำบลบ้านทุ่ม ตำบลพระลับ ตำบลหนองตูม ตำบลท่าพระ ตำบลบึงเนียม ตำบลโคกสี ตำบลบ้านหว้า ตำบลดอนช้าง ตำบลดอนหัน และตำบลแดงใหญ่)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
5
นาย วัฒนา ช่างเหลา พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
46,276

16
นาง อรอนงค์ สาระผล เพื่อไทย
เพื่อไทย
34,115

7
นาย สันชัย ทะคง อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
21,449

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอกระนวน ๒. อำเภอน้าพอง

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
1
นาย จตุพร เจริญเชื้อ เพื่อไทย
เพื่อไทย
34,676

18
นาย ชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
29,274

3
นาย กิตติ คำแก่นคูณ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
26,636

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 4

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเขาสวนกวาง ๒. อำเภออุบลรัตน์ ๓. อำเภอบ้านฝาง ๔. อำเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะตำบลบ้านค้อ ตำบลสาราญ ตำบลโนนท่อน และตำบลสาวะถี)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
14
นาง มุกดา พงษ์สมบัติ เพื่อไทย
เพื่อไทย
45,092

1
นาย อลงกรณ์ ศิลปดอนบม อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
30,603

8
นาย พิชิต สุรพล พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
15,320

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 5

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอหนองนาคา ๒. อำเภอภูเวียง ๓. อำเภอเวียงเก่า ๔. อำเภอสีชมพู (ยกเว้นตำบลนาจาน ตำบลซายาง ตำบลภูห่าน และตำบลหนองแดง)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
7
นาย ภาควัต ศรีสุรพล เพื่อไทย
เพื่อไทย
39,112

15
นาย วิบูลย์ เรืองประเสริฐกุล พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
21,024

5
นาย วิชัย อินทรประสิทธิ์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
9,574

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 6

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอชุมแพ ๒. อำเภอภูผาม่าน ๓. อำเภอสีชมพู (เฉพาะตำบลนาจาน ตำบลซายาง ตำบลภูห่าน และตำบลหนองแดง)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
5
นาย สิงหภณ ดีนาง เพื่อไทย
เพื่อไทย
32,751

8
นาย สมพงษ์ ปู่เพ็ง พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
27,694

3
นาย สานิตย์ พระโบราณ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
13,377

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 7

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอหนองเรือ ๒. อำเภอมัญจาคีรี

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
16
นาย นวัธ เตาะเจริญสุข เพื่อไทย
เพื่อไทย
29,710

7
นาย สมศักดิ์ คุณเงิน พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
26,553

9
นาย สมควร ไกรพน อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
12,414

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 8

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอพล ๒. อำเภอแวงน้อย ๓. อำเภอแวงใหญ่ ๔. อำเภอโคกโพธิ์ไชย

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
13
น.ส. สรัสนันท์ อรรณนพพร เพื่อไทย
เพื่อไทย
53,205

6
นาย ประกอบ แก้วชัยภูมิ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
12,266

18
นาย คงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
10,984

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 9

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอหนองสองห้อง ๒. อำเภอโนนศิลา ๓. อำเภอชนบท ๔. อำเภอเปือยน้อย

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
11
นาย วันนิวัติ สมบูรณ์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
51,843

14
นาย วาสนา ไชยศึก พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
11,214

16
นาย พานุห์ ประทุมชัย อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
8,633

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 10

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอบ้านไผ่ ๒. อำเภอบ้านแฮด ๓. อำเภอพระยืน

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
3
นาย บัลลังก์ อรรณนพพร เพื่อไทย
เพื่อไทย
30,111

16
นาย องอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
19,997

2
นาย เจริญ แซ่เต็ง พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
14,439

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0