ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 8 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

เพื่อไทย

จำนวนที่นั่ง 8

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

1,232,778 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

767,988 คน

คิดเป็น62.30%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

7,187 คน

คิดเป็น0.94%

จำนวนบัตรเสีย

46,597 ใบ

คิดเป็น6.07%

เขต 1

ประกอบด้วย:

อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะเทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลเมืองหนองสำโรง เทศบาลตำบลหนองบัว และตำบลนาดี)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
2
นาย ศราวุธ เพชรพนมพร เพื่อไทย
เพื่อไทย
30,963

10
นาย ณัฐพงษ์ พิพัฒน์ไชยศิริ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
26,552

17
นาย โกเมนทร์ ทีฆธนานนท์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
24,635

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

1. อำเภอเพ็ญ 2. อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตำบลบ้านขาว ตำบลนาข่า ตำบลนากว้าง ตำบลกุดสระ ตำบลหนองบัว ตำบลสามพร้าว ตำบลหมูม่น และเทศบาลตำบลนาข่า) 3. อำเภอพิบูลย์รักษ์ (ยกเว้นตำบลนาทราย)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
10
นาย อนันต์ ศรีพันธุ์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
32,587

5
นาย หรั่ง ธุระพล ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
24,209

2
นาย วิชัย ชัยจิตวณิชกุล พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
17,400

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

1. อำเภอบ้านดุง 2. อำเภอทุ่งฝน 3. อำเภอสร้างคอม 4. อำเภอพิบูลย์รักษ์ (เฉพาะตำบลนาทราย)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
5
นาย ขจิตร ชัยนิคม เพื่อไทย
เพื่อไทย
36,728

2
นาย โชคเสมอ คำมุงคุณ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
24,385

13
นาง ภรัชฎา ศรีไชยมูล อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
13,906

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 4

ประกอบด้วย:

1. อำเภอหนองหาน 2. อำเภอประจักษ์ศิลปาคม 3. อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตำบลโนนสูง ตำบลหนองนาคา เทศบาลตำบลหนองไผ่ เทศบาลตำบล หนองขอนกว้าง และเทศบาลเมืองโนนสูง- น้าคา)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
2
นาง อาภรณ์ สาราคำ เพื่อไทย
เพื่อไทย
47,734

12
พ.ท. ศรีสวัสดิ์ ดวงพรม อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
21,739

16
นาย สาคร รอดขันเมือง พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
9,845

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 5

ประกอบด้วย:

1. อำเภอวังสามหมอ 2. อำเภอศรีธาตุ 3. อำเภอไชยวาน 4. อำเภอกู่แก้ว 5. อำเภอกุมภวาปี (เฉพาะตำบลสีออ เทศบาลตำบลเวียงคา และตำบลท่าลี่)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
9
นาง จุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
40,271

18
นาย ธีระชัย แสนแก้ว ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
17,643

5
นาย อานันท์ อมรินทร์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
15,321

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 6

ประกอบด้วย:

1. อำเภอหนองแสง 2. อำเภอโนนสะอาด 3. อำเภอกุมภวาปี (ยกเว้นตำบลสีออ เทศบาลตำบลเวียงคา และตำบลท่าลี่) 4. อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตำบลบ้านจั่น เทศบาลตำบลบ้านจั่น และตำบลบ้านตาด)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
15
นาย จักรพรรดิ ไชยสาส์น เพื่อไทย
เพื่อไทย
41,307

3
ว่าที่ ร.ท. สมพร วรรณสุทธิ์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
19,422

8
นาย มนตรี พึ่มชัย พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
13,317

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 7

ประกอบด้วย:

1. อำเภอกุดจับ 2. อำเภอหนองวัวซอ 3. อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตำบลหนองไฮ ตำบลโคกสะอาด ตำบลนิคมสงเคราะห์ ตำบลเชียงพิณ ตำบลเชียงยืน ตำบลบ้านเลื่อม และเทศบาลตำบล นิคมสงเคราะห์)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
4
นาย เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม เพื่อไทย
เพื่อไทย
46,351

6
นาย จักรภัทร ชื่นชมกุล อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
19,449

15
นาย นิธิศ ประกอบใส พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
7,291

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 8

ประกอบด้วย:

1. อำเภอบ้านผือ 2. อำเภอน้าโสม 3. อำเภอนายูง

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
6
นาง เทียบจุฑา ขาวขำ เพื่อไทย
เพื่อไทย
58,318

8
นาย ศราวุธ หอมพรมมา อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
15,604

18
นาย สุจริต อาณารักษ์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
6,715

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0