ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 3 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

เพื่อไทย

จำนวนที่นั่ง 2

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

502,476 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

369,244 คน

คิดเป็น73.48%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

3,721 คน

คิดเป็น1.01%

จำนวนบัตรเสีย

24,935 ใบ

คิดเป็น6.75%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองเลย ๒. อำเภอปากชม ๓. อำเภอนาด้วง ๔. อำเภอเอราวัณ (เฉพาะตำบลเอราวัณ และตำบลผาอินทร์แปลง)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
4
นาย เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล เพื่อไทย
เพื่อไทย
53,289

12
นาย ทศพล สังขทรัพย์ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
21,164

1
นาย วันชัย บุษบา พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
19,367

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอหนองหิน ๒. อำเภอภูหลวง ๓. อำเภอภูกระดึง ๔. อำเภอผาขาว ๕. อำเภอวังสะพุง (เฉพาะตำบลวังสะพุง ตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลผาน้อย ตำบลผาบิ้ง ตำบลโคกขมิ้น และตำบลศรีสงคราม) ๖. อำเภอเอราวัณ (ยกเว้นตำบลเอราวัณ และตำบลผาอินทร์แปลง)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
11
นาย ศรัณย์ ทิมสุวรรณ เพื่อไทย
เพื่อไทย
55,514

9
นาง เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
31,105

5
นาย นิธินันท์ อินทรโฆษิต อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
13,271

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอนาแห้ว ๒. อำเภอด่านซ้าย ๓. อำเภอภูเรือ ๔. อำเภอท่าลี่ ๕. อำเภอเชียงคาน ๖. อำเภอวังสะพุง (ยกเว้นตำบลวังสะพุง ตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลผาน้อย ตำบลผาบิ้ง ตำบลโคกขมิ้น และตำบลศรีสงคราม)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
4
นาย ธนยศ ทิมสุวรรณ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
41,763

5
นาย สันติภาพ เชื้อบุญมี เพื่อไทย
เพื่อไทย
35,287

2
นาย ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
22,291

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0