ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 3 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

เพื่อไทย

จำนวนที่นั่ง 3

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

405,481 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

238,189 คน

คิดเป็น58.74%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

2,433 คน

คิดเป็น1.02%

จำนวนบัตรเสีย

15,003 ใบ

คิดเป็น6.3%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองหนองคาย (ยกเว้นตำบลพระธาตุบังพวน และตำบลเวียงคุก) ๒. อำเภอสระใคร ๓. อำเภอโพนพิสัย (เฉพาะตำบลเหล่าต่างคา ตำบลทุ่งหลวง และตำบลสร้างนางขาว)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
16
นาย กฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
33,492

17
นาย กระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
26,695

13
นาย ณัฐพงศ์ ชนะพันธ์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
15,696

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอโพนพิสัย (ยกเว้นตำบลเหล่าต่างคา ตำบลทุ่งหลวง และตำบลสร้างนางขาว) ๒. อำเภอรัตนวาปี ๓. อำเภอเฝ้าไร่

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
16
น.ส. ชนก จันทาทอง เพื่อไทย
เพื่อไทย
29,559

12
นาย สรร สุนทรธนากุล เสรีรวมไทย
เสรีรวมไทย
13,738

10
นาย แสวง ราชพลแสน อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
13,544

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองหนองคาย (เฉพาะตำบลพระธาตุบังพวน และตำบลเวียงคุก) ๒. อำเภอท่าบ่อ ๓. อำเภอศรีเชียงใหม่ ๔. อำเภอโพธิ์ตาก ๕. อำเภอสังคม

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
16
นาย เอกธนัช อินทร์รอด เพื่อไทย
เพื่อไทย
44,024

15
น.ส. ตุ้มทรัพย์ พรหมหลง อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
14,523

11
ร.ต.ต. สุนทร กรมธรรมมา พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
12,443

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0