ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 5 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

เพื่อไทย

จำนวนที่นั่ง 5

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

777,442 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

482,857 คน

คิดเป็น62.11%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

3,599 คน

คิดเป็น0.75%

จำนวนบัตรเสีย

24,149 ใบ

คิดเป็น5%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองมหาสารคาม ๒. อำเภอแกดา ๓. อำเภอโกสุมพิสัย (เฉพาะตำบลแก้งแก)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
16
นาย กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
45,366

1
นาย ภคพล ช่างยันต์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
23,679

3
น.ส. นงลักษณ์ ทุงจันทร์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
22,805

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอวาปีปทุม ๒. อำเภอบรบือ (ยกเว้นตำบลวังไชย ตำบลโนนแดง ตำบลหนองคูขาด และตำบลโนนราษี)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
15
นาย ไชยวัฒนา ติณรัตน์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
39,758

12
ดร. วิเชียร จงชูวณิชย์ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
25,324

11
นาย สุทธิ์สวัสดิ์ บัวบาน พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
12,869

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ๒. อำเภอยางสีสุราช ๓. อำเภอนาดูน ๔. อำเภอนาเชือก (ยกเว้นตำบลสาโรง ตำบลหนองแดง ตำบลปอพาน ตำบลหนองเม็ก และตำบลหนองเรือ)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
9
นาย ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร เพื่อไทย
เพื่อไทย
36,310

3
นาย ่ลัทธชัย โชคชัยวัฒนากร ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
26,738

11
นาย เดชา ปัสสำราญ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
16,586

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 4

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอกุดรัง ๒. อำเภอนาเชือก (เฉพาะตำบลสำโรง ตำบลหนองแดง ตำบลปอพาน ตำบลหนองเม็ก และตำบลหนองเรือ) ๓. อำเภอโกสุมพิสัย (เฉพาะตำบลหัวขวาง ตำบลยางน้อย ตำบลวังยาว ตำบลเขวาไร่ ตำบลแพง ตำบลหนองเหล็ก ตำบลเหล่า ตำบลหนองบอน ตำบลโพนงาม ตำบลยางท่าแจ้ง ตำบลหนองกุงสวรรค์ และตำบลดอนกลาง) ๔. อำเภอบรบือ (เฉพาะตำบลวังไชย ตำบลโนนแดง ตำบลหนองคูขาด และตำบลโนนราษี)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
11
นาย จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
43,368

8
นาย โกศล คาดพันโน พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
21,195

14
นาย พิบูลย์ จันทศิลป์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
14,909

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 5

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอกันทรวิชัย ๒. อำเภอเชียงยืน ๓. อำเภอชื่นชม ๔. อำเภอโกสุมพิสัย (เฉพาะตำบลหนองบัว ตำบลแห่ใต้ ตำบลเลิงใต้ และตำบลเขื่อน)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
3
นาย สุทิน คลังแสง เพื่อไทย
เพื่อไทย
51,230

11
นาย ธนกร อุดรพิมพ์ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
23,826

1
นาง ฐิบุญศานฐ์ ภัทรธนานันท์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
18,303

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0