ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 7 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

เพื่อไทย

จำนวนที่นั่ง 6

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

1,052,817 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

628,145 คน

คิดเป็น59.66%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

3,927 คน

คิดเป็น0.63%

จำนวนบัตรเสีย

32,720 ใบ

คิดเป็น5.21%

เขต 1

ประกอบด้วย:

1. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 2. อำเภอศรีสมเด็จ

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
1
นาย อนุรักษ์ จุรีมาศ ชาติไทยพัฒนา
ชาติไทยพัฒนา
44,899

14
นาย วราวงษ์ พันธุ์ศิลา เพื่อไทย
เพื่อไทย
24,000

3
นาย สานิต ว่องสัธนพงษ์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
17,993

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

1. อำเภอโพธิ์ชัย 2. อำเภอจังหาร 3. อำเภอเชียงขวัญ 4. อำเภอธวัชบุรี (เฉพาะตำบลธวัชบุรี ตำบลนิเวศน์ ตำบลหนองพอก ตำบลมะอึ ตำบลอุ่มเม้า ตำบลหนองไผ่ ตำบลไพศาล ตำบลธงธานี และตำบลบึงนคร)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
16
นาย ฉลาด ขามช่วง เพื่อไทย
เพื่อไทย
47,826

15
นาง รัชนี พลซื่อ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
21,701

1
นาย จำรัส สรสาร อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
12,220

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

1. อำเภอโพนทอง 2. อำเภอเมยวดี 3. อำเภอหนองพอก (เฉพาะตำบลหนองพอก ตำบลภูเขาทอง ตำบลบึงงาม ตำบลผาน้าย้อย ตำบลโคกสว่าง ตำบลกกโพธิ์ และตำบลรอบเมือง)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
9
นาย นิรมิต สุจารี เพื่อไทย
เพื่อไทย
37,385

12
นาย เอกภาพ พลซื่อ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
32,715

5
ว่าที่ ร.ต. ร่วมภูมิศักดิ์ พลเยี่ยม อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
12,881

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 4

ประกอบด้วย:

1. อำเภอเสลภูมิ 2. อำเภอทุ่งเขาหลวง 3. อำเภอธวัชบุรี (ยกเว้นตำบลธวัชบุรี ตำบลนิเวศน์ ตำบลหนองพอก ตำบลมะอึ ตำบลอุ่มเม้า ตำบลหนองไผ่ ตำบลไพศาล ตำบลธงธานี และตำบลบึงนคร) 4. อำเภอหนองพอก (ยกเว้นตำบลหนองพอก ตำบลภูเขาทอง ตำบลบึงงาม ตำบลผาน้าย้อย ตำบลโคกสว่าง ตำบลกกโพธิ์ และตำบลรอบเมือง) 5. อำเภออาจสามารถ (เฉพาะตำบลบ้านแจ้ง และตำบลโพนเมือง)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
14
นาย นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
50,072

13
น.ส. ตวงรัตน์ วงศ์เวไนย พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
18,408

10
นาง สุภาพ ติณรัตน์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
12,965

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 5

ประกอบด้วย:

1. อำเภอพนมไพร 2. อำเภอหนองฮี 3. อำเภอโพนทราย 4. อำเภออาจสามารถ (ยกเว้นตำบลบ้านแจ้ง และตำบลโพนเมือง)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
2
น.ส. จิราพร สินธุไพร เพื่อไทย
เพื่อไทย
58,842

14
นาย ทินกร ปิยะวงษ์ณรัตน์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
11,172

12
นาย เฉลิมศักดิ์ แสนปาง พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
9,686

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 6

ประกอบด้วย:

1. อำเภอสุวรรณภูมิ 2. อำเภอเมืองสรวง 3. อำเภอจตุรพักตรพิมาน (เฉพาะตำบลหัวช้าง ตำบลดงแดง ตำบลดงกลาง ตำบลป่าสังข์ ตำบลน้าใส และตำบลศรีโคตร)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
7
นาย กิตติ สมทรัพย์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
52,734

4
นาย ชำนาญ โพธิคลัง อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
14,325

2
นาย อนิวรรตน์ วรเชษฐ์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
13,801

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 7

ประกอบด้วย:

1. อำเภอเกษตรวิสัย 2. อำเภอปทุมรัตต์ 3. อำเภอจตุรพักตรพิมาน (ยกเว้นตำบลหัวช้าง ตำบลดงแดง ตำบลดงกลาง ตำบลป่าสังข์ ตำบลน้าใส และตำบลศรีโคตร)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
18
นาย ศักดา คงเพชร เพื่อไทย
เพื่อไทย
51,049

17
นาย ชัชวาล แพทยาไทย พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
18,024

20
นาย วรพงษ์ มหาพานต์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
11,802

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0