ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 5 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

เพื่อไทย

จำนวนที่นั่ง 5

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

785,171 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

500,137 คน

คิดเป็น63.70%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

4,154 คน

คิดเป็น0.83%

จำนวนบัตรเสีย

28,647 ใบ

คิดเป็น5.73%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ๒. อำเภอร่องคา ๓. อำเภอกมลาไสย (เฉพาะตำบลโคกสมบูรณ์ ตำบลดงลิง ตำบลเจ้าท่า และตำบลโพนงาม)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
12
นาง บุญรื่น ศรีธเรศ เพื่อไทย
เพื่อไทย
37,532

7
นาย วิรัช พิมพะนิตย์ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
32,275

1
นาย ปิยรัฐ จงเทพ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
17,750

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอยางตลาด ๒. อำเภอฆ้องชัย ๓. อำเภอกมลาไสย (ยกเว้นตำบลโคกสมบูรณ์ ตำบลดงลิง ตำบลเจ้าท่า และตำบลโพนงาม)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
11
นาย วีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
38,058

14
นาง วันเพ็ญ เศรษฐรักษา ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
30,003

8
นาย ชานุวัฒน์ วรามิตร พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
13,699

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอหนองกุงศรี ๒. อำเภอห้วยเม็ก ๓. อำเภอท่าคันโท ๔. อำเภอสหัสขันธ์

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
15
นาย คมเดช ไชยศิวามงคล เพื่อไทย
เพื่อไทย
32,588

16
นาย จำลอง ภูนวนทา พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
30,373

13
นาย สุรักษ์ จุตาทิศ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
17,503

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 4

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอสมเด็จ ๒. อำเภอคาม่วง ๓. อำเภอนามน ๔. อำเภอสามชัย ๕. อำเภอดอนจาน

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
2
นาย พีระเพชร ศิริกุล เพื่อไทย
เพื่อไทย
45,503

12
ดร. สิทธิศักดิ์ พัฒนชัย พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
17,196

8
นาย ประพันธ์ พบูประภาพ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
14,973

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 5

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอกุฉินารายณ์ ๒. อำเภอเขาวง ๓. อำเภอนาคู ๔. อำเภอห้วยผึ้ง

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
12
นาย ประเสริฐ บุญเรือง เพื่อไทย
เพื่อไทย
40,262

10
นาย นิพนธ์ ศรีธเรศ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
18,266

11
นาย ทองพูล พลพุทธา อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
17,625

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0