ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 6 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

เพื่อไทย

จำนวนที่นั่ง 6

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

894,142 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

560,316 คน

คิดเป็น62.67%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

5,506 คน

คิดเป็น0.98%

จำนวนบัตรเสีย

32,730 ใบ

คิดเป็น5.84%

เขต 1

ประกอบด้วย:

อำเภอเมืองสกลนคร

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
12
นาย อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย เพื่อไทย
เพื่อไทย
38,544

8
นาย สุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
31,145

13
นาย ภิญโญ ขันติยู อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
20,097

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอกุสุมาลย์ ๒. อำเภอโพนนาแก้ว ๓. อำเภอโคกศรีสุพรรณ ๔. อำเภอเต่างอย ๕. อำเภอภูพาน

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
17
นาย นิยม เวชกามา เพื่อไทย
เพื่อไทย
34,797

4
นาย ชาญชัย งอยผาลา พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
23,556

18
นาย เฉลิมชัย อุฬารกุล เพื่อชาติ
เพื่อชาติ
4,359

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอพังโคน ๒. อำเภอวาริชภูมิ ๓. อำเภอส่องดาว ๔. อำเภอนิคมน้าอูน ๕. อำเภอกุดบาก

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
10
นาย พัฒนา สัพโส เพื่อไทย
เพื่อไทย
37,644

2
นาย วีรศักดิ์ พรหมภักดี ชาติพัฒนา
ชาติพัฒนา
18,427

1
นาย เลิศอุดม นาคโคตรคำ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
15,305

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 4

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอสว่างแดนดิน ๒. อำเภอเจริญศิลป์

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
10
นาง อนุรักษ์ บุญศล เพื่อไทย
เพื่อไทย
36,669

14
นาย ณัฐกานต์ ไชยรบ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
26,578

8
นาย วีระชน นามประกาย อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
16,895

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 5

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอวานรนิวาส ๒. อำเภอบ้านม่วง

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
5
น.ส. สกุณา สาระนันท์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
46,049

14
นาย สมศักดิ์ สุขประเสริฐ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
19,766

8
นาย อภิชิต ถาบุตร อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
14,032

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 6

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอพรรณานิคม ๒. อำเภออากาศอานวย ๓. อำเภอคาตากล้า

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
6
นาย เกษม อุประ เพื่อไทย
เพื่อไทย
28,212

1
นาย อภิลักษณ์ เคนไชยวงศ์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
24,394

2
นาย ยุทธเดช ศรีพรหมทัต อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
18,036

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0