ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 4 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

เพื่อไทย

จำนวนที่นั่ง 3

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

557,403 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

352,775 คน

คิดเป็น63.29%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

2,355 คน

คิดเป็น0.67%

จำนวนบัตรเสีย

20,745 ใบ

คิดเป็น5.88%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอศรีสงคราม ๒. อำเภอนาหว้า ๓. อำเภอบ้านแพง ๔. อำเภอนาทม

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
12
นาย ศุภชัย โพธิ์สุ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
48,719

19
นาย ยุทธจักร เรืองวรบูรณ์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
21,049

4
นาย ธนากร นิลสาขา อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
7,354

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอท่าอุเทน ๒. อำเภอโพนสวรรค์ ๓. อำเภอเมืองนครพนม (เฉพาะเทศบาลเมือง นครพนม ตำบลท่าค้อ ตำบลนาราชควาย ตำบลหนองญาติ และตำบลอาจสามารถ)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
2
นาง มนพร เจริญศรี เพื่อไทย
เพื่อไทย
42,990

10
น.ส. ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
22,688

12
นาย พนมศิลป์ เจริญราษฎร์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
11,229

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอธาตุพนม ๒. อำเภอเรณูนคร ๓. อำเภอเมืองนครพนม (เฉพาะตำบลขามเฒ่า ตำบลคาเตย ตำบลนาทราย ตำบลดงขวาง ตำบลบ้านกลาง และตำบลโพธิ์ตาก)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
6
นาย ไพจิต ศรีวรขาน เพื่อไทย
เพื่อไทย
33,645

5
นาย อลงกต มณีกาศ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
29,515

10
นาง ปราณี แสนมิตร อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
12,059

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 4

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอนาแก ๒. อำเภอปลาปาก ๓. อำเภอวังยาง ๔. อำเภอเมืองนครพนม (เฉพาะตำบลกุรุคุ ตำบลบ้านผึ้ง ตำบลวังตามัว)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
2
นาย ชวลิต วิชยสุทธิ์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
44,675

8
นาย ชูกัน กุลวงษา พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
28,326

15
นาย พิศาล บุพศิริ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
7,795

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0