ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 2 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

เพื่อไทย

จำนวนที่นั่ง 2

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

271,984 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

180,992 คน

คิดเป็น66.55%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

1,731 คน

คิดเป็น0.96%

จำนวนบัตรเสีย

11,634 ใบ

คิดเป็น6.43%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองมุกดาหาร (เฉพาะตำบลมุกดาหาร ตำบลศรีบุญเรือง ตำบลคาอาฮวน ตำบลดงเย็น ตำบลบางทรายใหญ่ ตำบลบ้านโคก ตำบลคาป่าหลาย ตำบลกุดแข้ ตำบลนาสีนวน และตำบลโพนทราย) ๒. อำเภอดอนตาล ๓. อำเภอหว้านใหญ่

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
15
นาย อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
37,937

2
นาย วีระพงษ์ ทองผา พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
22,884

9
น.ส. วรินทร์ธร ภูมิบุญชู อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
18,663

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองมุกดาหาร (ยกเว้นตำบลมุกดาหาร ตำบลศรีบุญเรือง ตำบลคาอาฮวน ตำบลดงเย็น ตำบลบางทรายใหญ่ ตำบลบ้านโคก ตำบลคาป่าหลาย ตำบลกุดแข้ ตำบลนาสีนวน และตำบลโพนทราย) ๒. อำเภอคาชะอี ๓. อำเภอนิคมคาสร้อย ๔. อำเภอดงหลวง ๕. อำเภอหนองสูง

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
14
นาย บุญฐิณ ประทุมลี เพื่อไทย
เพื่อไทย
34,040

1
นาย ทวีศักดิ์ ประทุมลี พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
18,327

2
นาง ศุภลักษณ์ คำสิงห์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
13,620

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0