ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 2 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

เพื่อไทย

จำนวนที่นั่ง 2

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

322,439 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

206,733 คน

คิดเป็น64.12%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

1,331 คน

คิดเป็น0.64%

จำนวนบัตรเสีย

12,648 ใบ

คิดเป็น6.12%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองบึงกาฬ ๒. อำเภอโซ่พิสัย ๓. อำเภอปากคาด ๔. อำเภอบุ่งคล้า

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
5
นาย เชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
36,117

3
นาง แว่นฟ้า ทองศรี ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
30,926

8
นาย สุทธิณัฐ นามวัน อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
17,072

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเซกา ๒. อำเภอพรเจริญ ๓. อำเภอศรีวิไล ๔. อำเภอบึงโขงหลง

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
9
นาย ไตรรงค์ ติธรรม เพื่อไทย
เพื่อไทย
35,359

3
นาย สำรวย ศรีทิน อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
19,732

2
นาย จรูญ แสนพิมพ์ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
16,584

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0