ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 3 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

พลังประชารัฐ

จำนวนที่นั่ง 2

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

501,668 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

388,997 คน

คิดเป็น77.54%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

7,526 คน

คิดเป็น1.93%

จำนวนบัตรเสีย

26,668 ใบ

คิดเป็น6.86%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองสระบุรี ๒. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๓. อำเภอพระพุทธบาท

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
4
น.ส. กัลยา รุ่งวิจิตรชัย พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
31,035

8
นาย วิทูลย์ แก้วสุวรรณ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
26,550

11
นาย พรพันธ์ เจริญรัศมี เพื่อไทย
เพื่อไทย
25,154

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอแก่งคอย ๒. อำเภอวิหารแดง ๓. อำเภอมวกเหล็ก ๔. อำเภอวังม่วง

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
8
นาย สมบัติ อำนาคะ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
43,776

1
นาย อรรถพล วงษ์ประยูร เพื่อไทย
เพื่อไทย
30,636

6
น.ส. นรีรัตน์ สุขวรรณรัตน์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
21,796

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอหนองแค ๒. อำเภอหนองแซง ๓. อำเภอเสาไห้ ๔. อำเภอบ้านหมอ ๕. อำเภอหนองโดน ๖. อำเภอดอนพุด

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
1
นาย องอาจ วงษ์ประยูร เพื่อไทย
เพื่อไทย
32,674

3
นาย วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
31,414

9
นาย ปริญญา วันทา พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
25,328

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0