ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 8 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

พลังประชารัฐ

จำนวนที่นั่ง 5

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

1,155,295 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

818,271 คน

คิดเป็น70.83%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

15,155 คน

คิดเป็น1.85%

จำนวนบัตรเสีย

39,811 ใบ

คิดเป็น4.87%

เขต 1

ประกอบด้วย:

อำเภอเมืองชลบุรี (ยกเว้นตำบลบางปลาสร้อย ตำบลมะขามหย่ง ตำบลบ้านโขด ตำบลบางทราย ตำบลหนองไม้แดง ตำบลคลองตาหรุ ตำบลดอนหัวฬ่อ และตำบลบ้านสวน)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
6
นาย สุชาติ ชมกลิ่น พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
38,268

8
น.ส. ปิยะพร ธนาปิ่นชัย อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
27,430

10
นาย จำโนทย์ ปล้องอุดม เพื่อไทย
เพื่อไทย
14,877

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองชลบุรี (เฉพาะตำบลบางปลาสร้อย ตำบลมะขามหย่ง ตำบลบ้านโขด ตำบลบางทราย ตำบลหนองไม้แดง ตำบลคลองตาหรุ ตำบลดอนหัวฬ่อ และตำบลบ้านสวน) ๒. อำเภอพานทอง (ยกเว้นตำบลมาบโป่ง และตำบลหนองหงษ์)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
5
ร.อ. จองชัย วงศ์ทรายทอง พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
42,427

6
นาย นิพนธ์ แจ่มจำรัส อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
21,147

9
นาย มานิตย์ ภาวสุทธิ์ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
20,853

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอพนัสนิคม ๒. อำเภอเกาะจันทร์ ๓. อำเภอพานทอง (เฉพาะตำบลมาบโป่ง และตำบลหนองหงษ์)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
8
นาย รณเทพ อนุวัฒน์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
54,644

7
นาย ภูวนาถ กาศสกุล อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
15,038

9
นาย ประมวล เอมเปีย ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
13,815

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 4

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอบ้านบึง ๒. อำเภอบ่อทอง ๓. อำเภอหนองใหญ่

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
1
นาย สรวุฒิ เนื่องจำนงค์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
31,261

12
นาย จิรวุฒิ สิงห์โตทอง เพื่อไทย
เพื่อไทย
21,021

10
นาย สมชาย เนื่องจำนงค์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
14,732

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 5

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอศรีราชา (ยกเว้นตำบลทุ่งสุขลา และตำบลบึง) ๒. อำเภอเกาะสีชัง

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
3
นาย ขวัญเลิศ พานิชมาท อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
43,284

5
นาย พันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
38,321

2
นาย ฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
9,696

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 6

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอศรีราชา (เฉพาะตำบลทุ่งสุขลา และตำบลบึง) ๒. อำเภอบางละมุง (ยกเว้นตำบลหนองปรือ ตำบลโป่ง ตำบลห้วยใหญ่ และตำบลเขาไม้แก้ว)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
5
นาย จรัส คุ้มไข่น้ำ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
39,189

4
นาย อิทธิพล คุณปลื้ม พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
33,440

6
น.ส. สุภัชกัญ รพีรัชต์ เสรีรวมไทย
เสรีรวมไทย
7,155

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 7

ประกอบด้วย:

อำเภอบางละมุง (เฉพาะตำบลหนองปรือ ตำบลโป่ง ตำบลห้วยใหญ่ และตำบลเขาไม้แก้ว)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
13
น.ส. กวินนาถ ตาคีย์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
31,247

6
นาย ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
28,001

5
นาย สุไอนี เจริญสุข เสรีรวมไทย
เสรีรวมไทย
7,708

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 8

ประกอบด้วย:

อำเภอสัตหีบ

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
8
นาย สะถิระ เผือกประพันธุ์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
33,967

11
น.ต. สุรสิทธิ์ ทะวะลัย อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
25,874

4
นาย ธเนศพล เอกกลาง เสรีรวมไทย
เสรีรวมไทย
5,865

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0