ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 4 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

ประชาธิปัตย์

จำนวนที่นั่ง 3

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

544,834 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

391,676 คน

คิดเป็น71.89%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

8,294 คน

คิดเป็น2.12%

จำนวนบัตรเสีย

25,366 ใบ

คิดเป็น6.48%

เขต 1

ประกอบด้วย:

อำเภอเมืองระยอง (ยกเว้นเทศบาลเมือง มาบตาพุด เทศบาลตำบลทับมา และเทศบาลตำบลเนินพระ)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
2
นาย สาธิต ปิตุเตชะ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
33,376

7
นาง สริญทิพญ ทัพมงคลทรัพย์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
21,064

13
นาย ศรศักดิ์ รากแก้ว เพื่อไทย
เพื่อไทย
11,368

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอแกลง ๒. อำเภอวังจันทร์ ๓. อำเภอเขาชะเมา

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
4
นาย บัญญัติ เจตนจันทร์ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
35,436

3
น.ส. ธัชญา จวงสันทัด อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
24,602

5
นาย ภีม กฤษณะราช พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
20,542

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอบ้านค่าย ๒. อำเภอปลวกแดง ๓. อำเภอนิคมพัฒนา

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
12
นาย ธารา ปิตุเตชะ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
29,645

1
นาย อำนาจ ศรีแสง อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
26,166

8
นาย เกรียงไกร กิ่งทอง เพื่อไทย
เพื่อไทย
17,256

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 4

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองระยอง (เฉพาะเทศบาลเมือง มาบตาพุด เทศบาลตำบลทับมา และเทศบาลตำบลเนินพระ) ๒. อำเภอบ้านฉาง

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
7
นาย สมพงษ์ โสภณ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
29,077

4
นาย พัฒนพงศ์ หนูอุดม อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
23,834

10
นาย สุรินทร์ เปาอินทร์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
21,704

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0