ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 1 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

อนาคตใหม่

จำนวนที่นั่ง 1

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

172,749 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

120,834 คน

คิดเป็น69.95%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

2,205 คน

คิดเป็น1.82%

จำนวนบัตรเสีย

6,816 ใบ

คิดเป็น5.64%

เขต 1

ประกอบด้วย:

ทั้งจังหวัด

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
9
นาย ศักดินัย นุ่มหนู อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
36,744

3
นาย ธีระ สลักเพชร ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
30,642

4
นาย วุฒิกร โลหะคุปต์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
23,417

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0