ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 4 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

อนาคตใหม่

จำนวนที่นั่ง 2

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

557,061 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

424,367 คน

คิดเป็น76.18%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

6,616 คน

คิดเป็น1.56%

จำนวนบัตรเสีย

29,141 ใบ

คิดเป็น6.87%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ๒. อำเภอบางน้าเปรี้ยว (เฉพาะตำบลศาลาแดง และตำบลโพรงอากาศ)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
10
นาย กิตติชัย เรืองสวัสดิ์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
35,045

9
นาย บุญเลิศ ไพรินทร์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
30,116

7
นาย ณัชพล ตันเจริญ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
22,761

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอพนมสารคาม (เฉพาะตำบลเขาหินซ้อน ตำบลหนองยาว และตำบลบ้านซ่อง) ๒. อำเภอบางคล้า ๓. อำเภอคลองเขื่อน ๔. อำเภอราชสาส์น ๕. อำเภอบางน้าเปรี้ยว (ยกเว้นตำบลศาลาแดง และตำบลโพรงอากาศ)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
4
นาย ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
44,500

10
นาย สมชัย อัศวชัยโสภณ เพื่อไทย
เพื่อไทย
34,926

3
นาย ศิริพงษ์ นวพาณิชย์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
12,103

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอท่าตะเกียบ ๒. อำเภอสนามชัยเขต ๓. อำเภอพนมสารคาม (ยกเว้นตำบลเขาหินซ้อน ตำบลหนองยาว และตำบลบ้านซ่อง)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
5
นาย สุชาติ ตันเจริญ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
31,265

6
นาย สายัณห์ นิราช เพื่อไทย
เพื่อไทย
23,462

3
นาย สุนทร โยสิงห์ธนังกูล อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
15,513

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 4

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอบ้านโพธิ์ ๒. อำเภอบางปะกง ๓. อำเภอแปลงยาว

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
3
นาย จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
42,342

4
พล.ต.ท. พิทักษ์ จารุสมบัติ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
39,361

2
นาย ชำนาญ เกิดโสภา ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
10,379

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0