ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 3 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

ภูมิใจไทย

จำนวนที่นั่ง 3

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

382,527 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

291,002 คน

คิดเป็น76.07%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

4,362 คน

คิดเป็น1.5%

จำนวนบัตรเสีย

14,466 ใบ

คิดเป็น4.97%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองปราจีนบุรี ๒. อำเภอบ้านสร้าง ๓. อำเภอศรีมโหสถ

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
10
นาย อำนาจ วิลาวัลย์ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
37,454

11
นาย นุกูลกิจ พากเพียรศิลป์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
22,986

8
นาง กฤษณ์กมล แพงศรี อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
13,861

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอศรีมหาโพธิ ๒. อำเภอประจันตคาม ๓. อำเภอกบินทร์บุรี (เฉพาะตำบลลาดตะเคียน ตำบลหาดนางแก้ว ตำบลวังดาล ตำบลนนทรี และตำบลนาแขม)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
6
นาย ชยุต ภุมมะกาญจนะ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
34,359

9
นาย สมเกียรติ คำดำ เพื่อไทย
เพื่อไทย
18,298

5
นาย หรรษธร กำปั่นทอง อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
16,575

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอนาดี ๒. อำเภอกบินทร์บุรี (ยกเว้นตำบลลาดตะเคียน ตำบลหาดนางแก้ว ตำบลวังดาล ตำบลนนทรี และตำบลนาแขม)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
10
นาย สฤษดิ์ บุตรเนียร ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
36,266

6
นาย คงกฤช หงษ์วิไล เพื่อไทย
เพื่อไทย
22,160

8
ส.ต. ศักดิ์ปรินทร์ เกษมธนพัฒน์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
10,843

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0