ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 1 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

เพื่อไทย

จำนวนที่นั่ง 1

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

207,138 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

151,274 คน

คิดเป็น73.03%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

3,278 คน

คิดเป็น2.17%

จำนวนบัตรเสีย

5,768 ใบ

คิดเป็น3.81%

เขต 1

ประกอบด้วย:

ทั้งจังหวัด

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
9
นาย วุฒิชัย กิตติธเนศวร เพื่อไทย
เพื่อไทย
60,943

7
นาย สมพงษ์ สายทอง พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
35,005

16
นาย อุดม พัชรพนาวีร์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
21,038

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0