ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 3 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

พลังประชารัฐ

จำนวนที่นั่ง 3

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

427,935 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

296,638 คน

คิดเป็น69.32%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

3,129 คน

คิดเป็น1.05%

จำนวนบัตรเสีย

15,964 ใบ

คิดเป็น5.38%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองสระแก้ว ๒. อำเภอเขาฉกรรจ์ ๓. อำเภอวังน้าเย็น (เฉพาะตำบลทุ่งมหาเจริญ)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
1
นาย ฐานิสร์ เทียนทอง พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
63,099

10
นาย สนธิเดช เทียนทอง เพื่อไทย
เพื่อไทย
19,097

6
นาย ปิยพจน์ ตุลาชม อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
12,013

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอวัฒนานคร (ยกเว้นตำบลช่องกุ่ม และตำบลแซร์ออ) ๒. อำเภอวังน้าเย็น (ยกเว้นตำบลทุ่งมหาเจริญ) ๓. อำเภอคลองหาด ๔. อำเภอวังสมบูรณ์

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
10
น.ส. ตรีนุช เทียนทอง พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
52,787

5
พ.ต.อ. พายัพ ทองชื่น เพื่อไทย
เพื่อไทย
21,901

6
นาย ยุทธชัย รำไพวรรณ์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
13,560

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภออรัญประเทศ ๒. อำเภอตาพระยา ๓. อำเภอโคกสูง ๔. อำเภอวัฒนานคร (เฉพาะตำบลช่องกุ่ม และตำบลแซร์ออ)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
7
นาย สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
41,962

1
นาย สรวงศ์ เทียนทอง เพื่อไทย
เพื่อไทย
34,141

6
น.ส. สุนันทรัตน์ มุกตรี อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
12,024

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0