ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 7 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

พลังประชารัฐ

จำนวนที่นั่ง 6

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

1,033,945 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

746,785 คน

คิดเป็น72.23%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

12,665 คน

คิดเป็น1.7%

จำนวนบัตรเสีย

29,432 ใบ

คิดเป็น3.94%

เขต 1

ประกอบด้วย:

อำเภอเมืองสมุทรปราการ (เฉพาะตำบลบางโปรง ตำบลบางด้วน ตำบลบางเมือง ตำบลท้ายบ้าน และตำบลปากน้า)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
2
นาย อัครวัฒน์ อัศวเหม พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
34,668

5
นาย ชนสิษฎ์ ยอดฉิม อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
21,344

3
น.ส. สุทธิรัตน์ ยังตรง เพื่อไทย
เพื่อไทย
21,121

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

อำเภอเมืองสมุทรปราการ (เฉพาะตำบลบางปู ตำบลบางปูใหม่ ตำบลแพรกษา ตำบลแพรกษาใหม่ และตำบลท้ายบ้านใหม่)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
1
ดร. ยงยุทธ สุวรรณบุตร พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
35,707

5
นาย ภิญโญ กิจเลิศไพโรจน์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
31,655

6
น.ส. นิตยา มีศรี อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
30,366

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

อำเภอเมืองสมุทรปราการ (เฉพาะตำบลเทพารักษ์ ตำบลสาโรงเหนือ และตำบลบางเมืองใหม่)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
12
น.ส. ภริม พูลเจริญ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
29,424

4
น.ส. หนึ่งสตรี ตุ่ยไชย อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
23,235

13
นาย ประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย เพื่อไทย
เพื่อไทย
22,703

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 4

ประกอบด้วย:

อำเภอบางพลี (ยกเว้นตำบลหนองปรือ และตำบลราชาเทวะ)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
7
นาย วุฒินันท์ บุญชู อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
36,320

13
นาย จาตุรนต์ นกขมิ้น พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
35,441

10
นาย วรชัย เหมะ เพื่อไทย
เพื่อไทย
29,402

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 5

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอบางบ่อ ๒. อำเภอบางเสาธง ๓. อำเภอบางพลี (เฉพาะตำบลหนองปรือ และตำบลราชาเทวะ)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
7
นาย กรุงศรีวิไล สุทินเผือก พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
41,745

11
นาง สลิลทิพย์ สุขวัฒน์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
33,007

13
นาย ตรัยวรรธน์ อิ่มใจ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
31,430

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 6

ประกอบด้วย:

อำเภอพระประแดง (ยกเว้นตำบลบางจาก)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
8
นาย ฐาปกรณ์ กุลเจริญ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
27,806

3
นาง นฤมล ธารดำรงค์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
22,349

7
นาย ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
20,177

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 7

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ๒. อำเภอพระประแดง (เฉพาะตำบลบางจาก)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
1
น.ส. ไพลิน เทียนสุวรรณ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
27,875

3
นาง นันทวรรณ ประสพดี เพื่อไทย
เพื่อไทย
27,648

13
นาย คณินทร์ อธิศักดิ์ชานนท์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
19,679

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0