ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 6 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

เพื่อไทย

จำนวนที่นั่ง 5

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

1,001,744 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

717,814 คน

คิดเป็น71.66%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

15,354 คน

คิดเป็น2.14%

จำนวนบัตรเสีย

21,214 ใบ

คิดเป็น2.96%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองนนทบุรี (เฉพาะตำบลท่าทราย ตำบลบางกระสอ และตำบลบางเขน) ๒. อำเภอปากเกร็ด (เฉพาะตาบลบางพลับ ตำบลอ้อมเกร็ด ตำบลเกาะเกร็ด และตำบลท่าอิฐ)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
5
นาง เจริญ เรี่ยวแรง พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
31,767

1
นาย นิทัศน์ ศรีนนท์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
30,982

7
น.ส. จริยา มหายศนันทน์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
27,292

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

อำเภอเมืองนนทบุรี (ยกเว้นตำบลท่าทราย ตำบลบางกระสอ และตำบลบางเขน)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
1
นาย จิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
28,954

3
นาย ฉลอง เรี่ยวแรง พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
27,725

12
นาย ประชา มีเหม็ง อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
22,816

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอบางกรวย ๒. อำเภอบางใหญ่ (เฉพาะตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางแม่นาง และตำบลบางใหญ่)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
9
นาย มานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
32,905

7
นาย อนุศักดิ์ เรืองชู พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
29,171

4
นาย อนุสรณ์ แก้ววิเชียร อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
28,962

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 4

ประกอบด้วย:

อำเภอปากเกร็ด (ยกเว้นตำบลบางพลับ ตำบลอ้อมเกร็ด ตำบลเกาะเกร็ด และตำบลท่าอิฐ)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
7
นาย มนตรี ตั้งเจริญถาวร เพื่อไทย
เพื่อไทย
33,408

1
นาย ไพบูลย์ กิจวรวุฒิ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
27,979

8
นาย ณรงค์ จันทนประดิษฐ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
25,342

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 5

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอบางบัวทอง (เฉพาะตำบลพิมลราช ตำบลโสนลอย ตำบลบางรักพัฒนา และตำบลบางรักใหญ่) ๒. อำเภอบางใหญ่ (ยกเว้นตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางแม่นาง และตำบลบางใหญ่)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
6
นาย วันชัย เจริญนนทสิทธิ์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
33,764

8
นาย ทศพล เพ็งส้ม พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
32,972

10
นาย ปราโมทย์ พันธุเกตุ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
32,953

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 6

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอไทรน้อย ๒. อำเภอบางบัวทอง (ยกเว้นตำบลพิมลราช ตำบลโสนลอย ตำบลบางรักพัฒนา และตำบลบางรักใหญ่)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
4
ดร. ภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
32,748

12
นาย สัมฤทธิ์ ด้วงโสน ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
27,782

2
นาย จำลอง ช่วยรอด อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
23,175

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0