ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 6 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

เพื่อไทย

จำนวนที่นั่ง 4

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

893,448 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

641,901 คน

คิดเป็น71.85%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

10,886 คน

คิดเป็น1.7%

จำนวนบัตรเสีย

27,869 ใบ

คิดเป็น4.34%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองปทุมธานี (เฉพาะตำบลบางปรอก ตำบลบ้านฉาง ตำบลบางขะแยง ตำบลบางคูวัด ตำบลบางหลวง ตำบลบางเดื่อ ตำบลบ้านใหม่ และตำบลบางกะดี) ๒. อำเภอลาดหลุมแก้ว

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
4
นาย สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล เพื่อไทย
เพื่อไทย
43,437

1
นาง พัชรนันท์ นิธิยศจิระโชติ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
21,659

9
นาย สมัย รามัญอุดม พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
18,720

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองปทุมธานี (ยกเว้นตำบลบางปรอก ตำบลบ้านฉาง ตำบลบางขะแยง ตำบลบางคูวัด ตำบลบางหลวง ตำบลบางเดื่อ ตำบลบ้านใหม่ และตำบลบางกะดี) ๒. อำเภอสามโคก ๓. อำเภอคลองหลวง (เฉพาะเทศบาลเมือง คลองหลวง)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
7
นาย ศุภชัย นพขำ เพื่อไทย
เพื่อไทย
45,443

2
นาย ภัทรพล จันทรโคตร อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
22,752

3
นาง ประเสริฐศรี ฮ้อแสงชัย พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
19,864

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

อำเภอคลองหลวง (เฉพาะเทศบาลเมืองท่าโขลง ตำบลคลองสาม และตำบลคลองสี่)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
10
นาย อนาวิล รัตนสถาพร อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
32,550

8
นาย สมศักดิ์ ใจแคล้ว เพื่อไทย
เพื่อไทย
30,372

7
นาย ศักดิ์ชัย เสาะแสวง พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
17,465

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 4

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอธัญบุรี (เฉพาะตำบลประชาธิปัตย์) ๒. อำเภอลาลูกกา (เฉพาะตำบลคูคต)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
4
นาย ชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
28,600

10
พ.จ.อ. วิชัย หัสดี อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
27,330

5
น.ส. หงสรัชต์ ภูริสิทธิสีห์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
21,085

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 5

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอธัญบุรี (เฉพาะตำบลบึงยี่โถ) ๒. อำเภอลาลูกกา (ยกเว้นตำบลคูคต)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
10
น.ส. พรพิมล ธรรมสาร เพื่อไทย
เพื่อไทย
35,152

1
พ.อ. มานพ ชมชู อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
26,837

2
นาย จิรชาติ ชายวงศ์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
21,149

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 6

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอคลองหลวง (เฉพาะตำบลคลองห้า ตำบลคลองหก และตำบลคลองเจ็ด) ๒. อำเภอหนองเสือ ๓. อำเภอธัญบุรี (เฉพาะตำบลรังสิต ตำบลลาผักกูด ตำบลบึงสนั่น และตำบลบึงน้ารักษ์)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
9
นาย พิษณุ พลธี ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
31,496

1
นาย สมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
30,886

12
นาง โสภิตา เจริญกัลป์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
16,589

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0