ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 2 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

ภูมิใจไทย

จำนวนที่นั่ง 2

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

260,740 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

174,391 คน

คิดเป็น66.88%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

2,316 คน

คิดเป็น1.33%

จำนวนบัตรเสีย

10,511 ใบ

คิดเป็น6.03%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองอุทัยธานี ๒. อำเภอหนองขาหย่าง ๓. อำเภอทัพทัน ๔. อำเภอสว่างอารมณ์ ๕. อำเภอหนองฉาง (ยกเว้นตำบลทุ่งโพ ตำบลเขากวางทอง และตำบลเขาบางแกรก)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
7
นาย เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
58,659

5
นาย ธีรภัทร เทพพันธ์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
9,075

6
นาย กุลเดช พัวพัฒนกุล ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
8,122

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอลานสัก ๒. อำเภอห้วยคต ๓. อำเภอบ้านไร่ ๔. อำเภอหนองฉาง (เฉพาะตำบลทุ่งโพ ตำบลเขากวางทอง และตำบลเขาบางแกรก)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
7
นาย ชาดา ไทยเศรษฐ์ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
35,450

5
นาย ยุทธนา มดแดง อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
14,046

2
นาย ไพฑูรย์ พุ่มสงวน พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
13,256

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0