ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 4 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

ภูมิใจไทย

จำนวนที่นั่ง 2

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

649,038 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

489,094 คน

คิดเป็น75.36%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

8,881 คน

คิดเป็น1.82%

จำนวนบัตรเสีย

33,550 ใบ

คิดเป็น6.86%

เขต 1

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอพระนครศรีอยุธยา ๒. อำเภออุทัย

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
3
นาย เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
33,632

1
นาย สุรเชษฐ์ ชัยโกศล เพื่อไทย
เพื่อไทย
25,164

10
นาย อมรเทพ สุขเนตร์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
22,016

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอบางปะหัน ๒. อำเภอมหาราช ๓. อำเภอท่าเรือ ๔. อำเภอนครหลวง ๕. อำเภอภาชี ๖. อำเภอบ้านแพรก

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
9
นาย นพ ชีวานันท์ เพื่อไทย
เพื่อไทย
34,309

2
นาย กุมพล สภาวสุ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
27,423

7
นาย ชาตรี อยูู่ประเสริฐ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
24,831

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอบางปะอิน ๒. อำเภอบางไทร ๓. อำเภอวังน้อย

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
8
นาย สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
61,916

7
นาย วิทยา บุรณศิริ เพื่อไทย
เพื่อไทย
37,635

12
นาย ธนนนท์ สิมมากุล อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
20,442

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 4

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเสนา ๒. อำเภอบางซ้าย ๓. อำเภอผักไห่ ๔. อำเภอบางบาล ๕. อำเภอลาดบัวหลวง

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
11
นาย จิรทัศ ไกรเดชา เพื่อไทย
เพื่อไทย
50,646

7
นาย องอาจ วชิรพงศ์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
34,105

1
นาย ทนงศักดิ์ วันอยู่ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
16,938

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0