ผลการเลือกตั้งรายจังหวัด


เลือกจังหวัด

จำนวน 5 เขต

พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในขณะนี้

พลังประชารัฐ

จำนวนที่นั่ง 3

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

675,806 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

535,185 คน

คิดเป็น79.19%

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

8,863 คน

คิดเป็น1.66%

จำนวนบัตรเสีย

29,782 ใบ

คิดเป็น5.56%

เขต 1

ประกอบด้วย:

อำเภอเมืองราชบุรี (ยกเว้นตำบลน้าพุ ตำบลห้วยไผ่ ตำบลดอนแร่ และตำบลอ่างทอง)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
9
น.ส. กุลวลี นพอมรบดี พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
39,158

8
นาง เพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
24,214

14
นาย ศรราม พรหมากร อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
18,196

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 2

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอเมืองราชบุรี (เฉพาะตำบลน้าพุ ตำบลห้วยไผ่ ตำบลดอนแร่ และตำบลอ่างทอง) ๒. อำเภอปากท่อ ๓. อำเภอสวนผึ้ง ๔. อำเภอวัดเพลง ๕. อำเภอบ้านคา

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
11
นาง บุญยิ่ง นิติกาญจนา พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
40,030

4
นาย พงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
30,592

2
นาย สมชาย สรสิทธิ์ อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
14,597

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 3

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอโพธาราม (ยกเว้นตำบลบ้านฆ้อง ตำบลบ้านสิงห์ และตำบลดอนทราย) ๒. อำเภอจอมบึง

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
13
น.ส. ปารีณา ไกรคุปต์ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
46,409

9
นาย ชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
29,423

11
นาย วรชาติ ภูมิอุไร อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
15,621

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 4

ประกอบด้วย:

อำเภอบ้านโป่ง

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
3
นาย อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
37,423

11
น.ส. ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
32,677

2
น.ส. ภัคศุภางค์ เกียงวรางกูร อนาคตใหม่
อนาคตใหม่
23,520

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0

เขต 5

ประกอบด้วย:

๑. อำเภอดาเนินสะดวก ๒. อำเภอบางแพ ๓. อำเภอโพธาราม (เฉพาะตำบลบ้านฆ้อง ตำบลบ้านสิงห์ และตำบลดอนทราย)

หมายเลข
ผู้สมัคร
สังกัด
คะแนน
2
นาย บุญลือ ประเสริฐโสภา ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
37,425

1
นาย ชัยโรจน์ เอกอัครอัญธรณ์ ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
17,897

11
น.ส. อภิญญา สว่างเมฆ พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
16,544

จำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
0